Για την ρύθμιση οφειλών προς τον δήμο Ικαρίας

Ο δήμος Ικαρίας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4611/19 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α΄) ο οποίος ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους Δήμους και στα Νομικά τους πρόσωπα.

ΑΑΔΕ | Πώς θα εντάξετε τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 12 δόσεις ...

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του προαναφερόμενου νόμου, δύναται να ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου που είναι η ημερομηνία δημοσίευσής του στις 17/5/2019, και να καταβάλλονται –ανεξαρτήτως ποσού- ως εξής :

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

 Εφάπαξ καταβολή απαλλαγή 100% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα

  • Από δύο έως και 24 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή 80% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
  • Από 25 έως και 48 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή 70% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
  • Από 49 έως και 72 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή 60% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
  • Από 73 έως και 100 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή 50% από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα

 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου (δηλ. έως 17/9/2019).

 Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

  Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο οφειλέτης:

  • Δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών
  • Δεν υποβάλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ
  • Έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην  Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας και στα τηλέφωνα 2275350434 & 2275350432.

Σχολιάστε Ελεύθερα