Η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στην Ικαρία

Ενημερωτικό σημείωμα από το Δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας, ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, στο οποίο ο Δήμος Ικαρίας είναι και εφέτος δικαιούχος, διαθέτοντας 50 θέσεις (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) για τους δυο Παιδικούς του Δήμου μας (33 Αγ. Κηρύκου & 17 Ραχών), ότι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.  Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α προσκαλεί:

  • Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
  • Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  • Τα άτομα (άνδρες και γυναίκες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών

Οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα του σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. (Σημειώνεται ότι εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες – πατέρες). Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στην πράξη θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α)  Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι.

Β)  Να είναι άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Στις ανωτέρω ωφελούμενες/ους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης (Vocher)», συμφωνά με την κατάταξη τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   ΟΙ  ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,  ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΜΟΝΙΜΟΙ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ικαρίας μέσω ΕΣΠΑ, θα υποβάλλουν την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους ηλεκτρονικά από 8/6/2019 έως 28/6/2019 στην διεύθυνση: http://www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 28/6/2019, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα).

Σχολιάστε Ελεύθερα