Συντήρηση και επισκευή δρόμων στην ΔΕ Ραχών

Ο Δήμος Ικαρίας διακηρύττει ότι την 07η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ικαρίας, θα διεξαχθεί με συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΡΑΧΩΝ»

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 28/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, ανέρχεται στο ποσό των 31.438,91 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 38.984,25 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας με την υποβολή αίτησης χορήγησης μέχρι και την 03/09/2021 ημέρα Παρασκευή και μέχρι την 14:00 ώρα. Τα τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ikaria.gov.gr

 1. Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς ή ενώσεις (κοινοπραξίες) οικονομικών φορέων:
  α. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ. Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
  εφόσον ανήκουν στην κατηγορία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
  Εγγεγραμμένες στα περιφερειακά μητρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και για ανάλογο ύψος προϋπολογισμού.
  β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
  από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. .Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
  Εμπορίου (Π.Ο.Ε), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
  την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται
  επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε
  τάξη κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ
  του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ή οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη
  απαίτηση του Προσαρτήματος.
  Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
  Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
  προβλέπονται από την διακήρυξη.
  Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες.
  Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας,
  αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Μουλάς (τηλ.: 2275350428 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στο site του Δήμου Ικαρίας

Σχολιάστε Ελεύθερα