Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης στον δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ύστερα από την υπ’ αριθμ. 80/2021 (ΑΔΑ:ΨΖ2ΟΩΕ4-Ω3Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) και την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4795/21 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Δεκαεννέα (19) ατόμων, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών αντιμετώπισης έτους 2021  στο Δήμο Ικαρίας.

O Δήμος Ικαρίας θα προσλάβει 2 άτομα για τις ανάγκες των λουτροκαταστημάτων του νησιού μας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού για 2 μήνες, 12 άτομα ως εργάτες για την καθαριότητα για 2 μήνες, 1 υδραυλικό για 2 μήνες, 1 ναυαγοσώστη για 4 μήνες, 1 λογιστή για δύο μήνες και 2 οδηγούς απορριματοφόρων για 2 μήνες.

Η ανακοίνωση για όσους ενδιαφέρονται βρίσκεται εδώ ενώ τα απαραίτητα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

Περισσότερες πληροφορίες στον Δήμο Ικαρίας

Σχολιάστε Ελεύθερα