Προετοιμασία για την αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ, μετά την πενταετή εφαρμογή του (Ιούνιος 2018) σύμφωνα και με την 81/2015 απόφαση του Δ.Σ. Εκκινεί τις αναγκαίες διαδικασίες τροποποίησης ανοίγοντας φάκελο αιτήσεων για διορθώσεις (όπου είναι εκ του νόμου εφικτό), και παρατηρήσεις πολιτών, στα θέματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του (από 3.6.2013).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει αίτηση με το αίτημά του ή τις τυχόν παρατηρήσεις του προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπόδειγμα αιτήσεων δημοσιεύεται παρακάτω , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Η ανταπόκριση σας σε αυτό το κάλεσμα θα βοηθήσει την επιτροπή που θα συσταθεί να κατανοήσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πληρέστερες προτάσεις στην ομάδα μελέτης του.

Οι αιτήσεις (παρατηρήσεις, κλπ) θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία στον Αγ. Κήρυκο (Τηλ:2275350418) και στις υπηρεσίες του Δήμου στις Δ.Ε Ευδήλου και Δ.Ε Ραχών.

Για τον Δήμο Ικαρίας

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΡΙΜΑΛΗ – ΛΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ – 1 (Αναδασωτέα έκταση)

ΑΙΤΗΣΗ – 2 (Εκτός ορίων οικισμού)

ΑΙΤΗΣΗ – 3 (Μη εκμεταλλεύσιμο ακίνητό)

Σχολιάστε Ελεύθερα