Κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκ νέου ανάρτηση εσφαλμένων δασικών χαρτών

Ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και Ναυτιλίας της βουλεύτριας τη Ελληνικής λύσης, Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου

Η Ερώτηση έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,

Πρόσφατα, η κυβέρνηση προέβη στην εκ νέου δημόσια ανάρτηση των δασικών χαρτών της Χώρας, αφού, προηγουμένως, τους είχε αποσύρει, χωρίς,όμως,ενδιαμέσως να εχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διορθώσεις στα προφανή σφάλματα που είχαν από ετών επισημανθεί στους χάρτες αυτούς. Οι εν λόγω δασικοί χάρτες βασίστηκαν σε σχετικές μελέτες- έρευνες και προέκυψαν από την σύγκριση των αεροφωτογραφιών των ετών 1945 και 1960 με πιο σύγχρονες αεροφωτογραφίες, χωρίς όμως να έχουν αποτυπωθεί επ’αυτών τελεσίδικες διοικητικές πράξεις, σαν αυτές να μην βρίσκονται εν ισχύ. Ειδικότερα, στις περιφέρειες των πρωτοδικείων Κρήτης,Λέσβου,Σάμου,Χίου,Κυκλάδων,Κυθήρων και Αντικυθήρων,αγνοήθηκε η μη ύπαρξη του τεκμηρίου ιδιοκτησίας γης υπέρ του Δημοσίου, στην δε περιφέρεια του Πρωτοδικείου Δωδεκανήσων δεν ελήφθη υπ’όψη η μη ενσωμάτωση του Ιταλικού Κτηματολογίου στο αντίστοιχο Ελληνικό, δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη περιφέρεια ανήκε, εως το έτος 1948, στα όρια του Ιταλικού κράτους.

Κτα’αυτόν τον τρόπο, και εν τοις πράγμασι, στους δασικούς αυτούς χάρτες καταγράφηκε όχι μια ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων, αλλά μια εικονική πραγματικότητα, όπως π.χ. στην περίπτωση των Δωδεκανήσων, τα οποία, λανθασμένα εμφανίζονται να καλύπτονται κατά ποσοστό 65% από δασικές εκτάσεις και κατά 8% από χορτολιβαδικές. Συνέπεια της ανωτέρω κατάστασης, είναι ο αυθαίρετος χαρακτηρισμός ιδιοκτησιών σε δάση, δασωμένους αγρούς και πράσινες εκτάσεις γης (φυσικούς βιότοπους), κάτι που εξαναγκάζει, εκ των πραγμάτων, τους ιδιοκτήτες να προβούν σε ένσταση στη Διεύθυνση δασών, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο χρηματικό παράβολο, με ό’τι κάτι τέτοιο μπορεί συνυπάγεται, ιδιαίτερα για τους κατόχους αναγκαίων μεγάλων εκτάσεων γης. Επισημαίνουμε, μάλιστα ότι πέραν των ως άνω, ελλοχεύει ακόμη και ο κίνδυνος απώλειας των περιουσιών των εν λόγω ιδιοκτητών γης, αφ’ης στιγμής και με βάση τα εμπειρικά δεδομένα του παρελθόντος, η προοπτική επιτυχούς κατάληξης μιας ενστάσεως επιβάλλει την συμπερίληψη πλήθους τεχνικών και νομικών στοιχείων από πλευράς ενδιαφερομένου, προκειμένου να αποδειχθεί η ιδιοκτησία του, αφού, μια αποδεδειγμένα ιδιωτική έκταση χαρακτηρισθείσα ως δασική δεν δύναται να δεσμευθεί από την πολιτεία.

Εκ των όσων παρατέθηκαν ανωτέρω, είναι εμφανής η επικινδυνότητα να αχρηστευθούν ή και να απωλεσθούν περιουσίες ιδιωτών, εξ’αιτίας της ανάρτησης λανθασμένων δασικών χαρτών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1. Τι είδους άμεσες πρωτοβουλίες σκοπεύετει να λάβετα, έτσι ώστε να αποκατασταθούν, χωρίς την άδικη επιβάρυνση των πολιτών/ιδιοκτητών γης, τα υπάρχοντα λάθη που εντοπίζονται στους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες της χώρας;
  2. Προτίθενται οι αρμόδιες Αρχές να αναγνωρίσουν τα πρόδηλα σφάλματα, κατά την εξέταση από τις Δασικές υπηρεσίες των σχετικών ενστάσεων των θιγόμενων από τα ανωτέρω λάθη ιδιοκτητών,χωρίς παραπομπή αυτών στις επιτροπές αντιρρήσεων;

Σχολιάστε Ελεύθερα