Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε 122 ακτές της Π.Β. Aιγαίου

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου κατά το χρονικό διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο θα υλοποιήσει, όπως κάθε χρόνο, πρόγραμμα παρακολούθησης  της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 122 ακτές των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ζητά έλεγχο της ποιότητας των υδάτων ...

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι  η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/EΚ καθώς και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Ειδικότερα, παρακολουθούνται 33 ακτές στη Λέσβο, 14 ακτές στη Λήμνο, 34 ακτές στη Χίο, 27 ακτές στη Σάμο και 14 ακτές στην Ικαρία. Η ένταξη μίας ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης γίνεται μετά από αίτημα του αντίστοιχου Δήμου ή άλλου ενδιαφερόμενου φορέα και έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει τις ακτές, που παρακολουθούνται καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου:

http://www.apdaigaiou.gov.gr/?p=15112

Στις ακτές, που πραγματοποιείται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου έχει τοποθετήσει ξύλινες πινακίδες ενημέρωσης κοινού, στις οποίες περιλαμβάνονται κωδικοποιημένα στοιχεία της ακτής, γενική περιγραφή ακτής (σύντομες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υποδομές και την πρόσβαση στην ακτή) και  περιγραφή των δυνητικών πηγών ρύπανσης, εφόσον υπάρχουν. Παράλληλα, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, χάρτης, στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης.

Στις πινακίδες αυτές αναρτάται επίσης η τρέχουσα κατάταξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (με χαρακτηρισμό ως εξαιρετικής ποιότητας ή καλής ποιότητας ή επαρκούς ποιότητας ή ανεπαρκούς ποιότητας), όπως αυτή δημοσιοποιείται ετησίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προ της έναρξης της εκάστοτε κολυμβητικής περιόδου και με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων τεσσάρων ετών.

Επισημαίνεται επίσης ότι η απονομή σε μία ακτή της «Γαλάζιας Σημαίας» γίνεται, μεταξύ άλλων κριτηρίων, και με βάση τα αποτελέσματα της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την αντίστοιχη κατάταξή της.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «Βορείου Αιγαίου» 2014-2020.

Σχολιάστε Ελεύθερα