Απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές του νομού μας

Αντιπεριφερειάρχης Σάμου:"Οι Σαμιώτες να δώσουν δυναμικό παρών ...

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου έχοντας υπόψη του:
1.
Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης ( αρθ.160 παρ.3 περ.δ,ε, στ )

2. Τις διατάξεις του Π..137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Β. Αιγαίου» όπως ισχύει σήµερα.

3. Τις διατάξεις του Νόµου 3013/ΦΕΚ102/01-05-2002 περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.

4. Το µε αρ. Πρωτ. 3752/25-05-2018 (Α∆Α:ΩΧΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά τον σχεδιασµό και ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

5. To 8797/6-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών µε την κωδική ονοµασία ΄΄ΙΑΛΟΣ¨.
6.
Την µε αρ. πρωτ. 21754/3-6-2020 (Α∆Α:Ψ82ΩΟΡ1ΙΜΧΟ) Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για την εξουσιοδότηση εφαρµογής του µέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές.

7. Την οµόφωνη απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στην συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2020.

Αποφασίζει:

  • Την υλοποίηση της απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) κατά την συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2020 , για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νοµού Σάµου, από τις 6 κάθε βράδυ έως τις 6 το πρωί και για το διάστηµα από 9/6/2020 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2020.

H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει στις περιπτώσεις που ο ηµερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρµόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερµού). Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία

  • Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και διέλευσης και παραµονής εκδροµέων πολιτών το ίδιο χρονικό διάστηµα 9/6/2020 µέχρι και 31/10/2020 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πέριξ και εντός της περιοχής natura GR4120008 όρος Κέρκη από τα Σεϊτάνια µέχρι του ∆άσους Καστανίας.
  • Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων και της παρουσίας πολιτών το ίδιο χρονικό διάστηµα 9/6/2020 µέχρι και 31/10/2020 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πέριξ και εντός των: α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσµου Ανατολικής Σάµου στην περιοχή Καµάρα ∆.Ε. Βαθέος και β) των ΧΑ∆Α Ραχών και Ευδήλου ευθύνης του ∆ήµου Ικαρίας.

Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία

  • Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές περιµετρικά του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάµου και για το διάστηµα από 9/6/2020 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2020 επί εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία
  • Ενηµερώνονται οι πολίτες ότι από 9/6/2020 µέχρι και 31/10/2020 υπάρχει ενδεχόµενο ελέγχου, από εξουσιοδοτηµένα όργανα (Πυροσβεστική-Αστυνοµία- Λιµενικό-Στρατός-∆ασαρχείο) και γιαυτό παρακαλούµε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσµα. Η πραγµατοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις προαναφερόµενες περιοχές, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα µέτρα πυρασφάλειας, που από αυτή κρίνονται αναγκαία.

H εφαρµογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, στις ∆ασικές και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µε περιοχή ευθύνης τους ∆ήµους των αντίστοιχων περιοχών.

Οι τοπικές οµάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς, επίπεδο 3 (υψηλό), 4 (πολύ υψηλό), ή 5 (κατάσταση συναγερµού) του Χάρτη πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς της ∆/νσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Καλούµε τους πολίτες του Νοµού Σάµου να συνδράµουν στην προσπάθεια των κρατικών, αυτοδιοικητικών αρχών και των εθελοντικών οργανώσεων, για την αντιπυρική προστασία του Νοµού.


Το παραπάνω κείμενο που παραίθεται αυτούσιο έχει την υπογραφή του αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Πανουράκη με υπογραφή στις 9/6/2020

Σχολιάστε Ελεύθερα