Πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ικαρίας για την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών

Κείμενο που υπογράφει ο Νικόλαος Λαρδάς

Κύριε  Δήμαρχε.

Πρόσφατα αναρτήθηκε  ανακοίνωση για Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (1ο σχετικό ), η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της  29-2021 Απόφασης της Ο.Ε  (2ο σχετικό ) .

Οι δυο αυτές πράξεις βασίζονται στις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συνέπειων του  COVID-19, συνεπώς είναι  συμβατές με την σχετική νομολογία. Ωστόσο αυτή η διάσταση δεν πρέπει -αξιοποιώντας την τυπική διαδικασία – να παραγνωρίζει τις αρχές της πραγματικής διαφάνειας.

Πιστεύουμε ότι  οι προθεσμίες και τρόπος σύνταξης της σχετικής ανακοίνωσης δεν διασφαλίζουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να ενημερωθούν ολοι οι ενδιαφερόμενοι αφού υπάρχουν δυο ημέρες στην διάθεση τους για την υποβολή της αίτησης. Ενώ ταυτόχρονα δεν ορίζονται κριτήρια που θα διασφαλίσουν την αξιοκρατική επιλογή των αιτούντων, αφού το μόνο δικαιολογητικό που ζητάτε είναι ο σχετικος με την ειδικότητα  τίτλος σπουδών.

Κατόπιν αυτών σε συνέχεια όσων προτείναμε στην 1η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, προτείνουμε να ανακληθεί η σχετική ανακοίνωση και να εκδοθεί νέα στην οποία θα προσδιορίζονται :

α) Μεγαλύτερος χρόνος για την υποβολή αιτήσεων  (7 εργάσιμες ημέρες) ,

β) Κριτήρια που θα διασφαλίζουν την  ισότιμη αξιολόγηση των αιτούντων (χρόνος ανεργίας και εμπειρίας). Σε αυτή την πρόταση συνηγορεί και το γεγονός ότι μέχρι το μεσημέρι της 25ης Φεβρουάριου λογο κατάρρευσης του διαδικτύου δεν υπήρχε η δυνατότητα υποβολής αίτησης ηλεκτρονικά, όπως ορίζει η σχετική ανακοίνωση.

Σε διαφορετική περίπτωση  πιστεύουμε ότι προκύπτει θέμα ισονομίας του δήμου έναντι των ανέργων του νησιού, αφού προσλαμβάνονται (χωρίς τα κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ και για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει το σύνηθες ως προς τις επείγουσες ανάγκες),  εργαζόμενοι που κρίνεται αποκλειστικά από τον Δήμαρχο αν πληρούν  η όχι τα κριτήρια πρόσληψης.

Σχολιάστε Ελεύθερα