Τοποθέτηση της ΑΣΠΙ για την 6η δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ του δήμου Ικαρίας

Στις 16 Μαρ­τί­ου 2020 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε επι­κοι­νω­νία του προ­έ­δρου του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου με κάθε έναν δημο­τι­κό σύμ­βου­λο χωρι­στά προ­κει­μέ­νου να ψηφι­στεί τηλε­φω­νι­κά ένα τεχνι­κό έργο που πίε­ζε χρο­νι­κά (λήψη από­φα­σης – έγκρι­ση πρα­κτι­κού κατα­κύ­ρω­σης σύμ­βα­σης του έργου «Κατα­σκευή αντλιο­στα­σί­ων και αγω­γών προ­σα­γω­γής λυμά­των Αγί­ου Κηρύ­κου στην Ε.Ε.Λ. – Έργα διά­θε­σης επε­ξερ­γα­σμέ­νων λυμά­των»).

Η ΑΣΠΙ για τις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές - Ικαριακή Ραδιοφωνία

 

Στην έκκλη­ση αυτή της δημο­τι­κής αρχής συνη­γο­ρή­σα­με θετι­κά γνω­ρί­ζο­ντας εκ των προ­τέ­ρων ότι η νομι­μο­ποί­η­ση της πρά­ξης αυτής θα οδη­γού­σε στο βάπτι­σμα της ως συνε­δρί­α­ση δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου. Και το πρά­ξα­με, για­τί το θέμα ήταν εντε­λώς τυπι­κό ( έργο σε εξέ­λι­ξη) και επί της ουσί­ας δεν υπήρ­χε κανέ­νας λόγος συζή­τη­σης, ή περι­θώ­ριο κατά­θε­σης κάποιας δια­φο­ρε­τι­κής πρό­τα­σης. Εξάλ­λου, κάτι παρό­μοιο έχει γίνει και στο παρελ­θόν σε ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις τυπι­κών θεμά­των που έχουν τον χαρα­κτή­ρα του επεί­γο­ντος.

Στις 11 Απρι­λί­ου 2020 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συνε­δρί­α­ση δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου δια περι­φο­ράς, στην οποία συμ­με­τεί­χα­με κανο­νι­κά, δια­τη­ρώ­ντας όμως έναν έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό ως προς την δια­δι­κα­σία δεδο­μέ­νου ότι καταρ­γού­νταν στην πρά­ξη ουσιώ­δη κομ­μά­τια λει­τουρ­γί­ας όπως το ερώ­τη­μα, η απά­ντη­ση, η τοπο­θέ­τη­ση, η πρό­τα­ση, η δημο­σιό­τη­τα.

Στις 12 Απρι­λί­ου 2020 επι­λέ­ξα­με να ανα­κοι­νώ­σου­με δημό­σια τον προ­βλη­μα­τι­σμό αυτόν, μαζί με άλλους, κρί­νο­ντας ότι αυτός είναι ο σωστός τρό­πος, προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θούν εν μέρει η δημο­σιό­τη­τα, η ερώ­τη­ση και η απά­ντη­ση.

Συγκε­κρι­μέ­να η ανα­κοί­νω­ση ανέ­φε­ρε: ”Για­τί ενώ από τις 13 Μαρ­τί­ου με την εγκύ­κλιο 18318 του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών ορί­ζε­ται η δυνα­τό­τη­τα σύγκλη­σης δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου μέσω τηλε­διά­σκε­ψης και από τις 16 Μαρ­τί­ου με την εγκύ­κλιο 1822 του Υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης μπο­ρεί να γίνει με χρή­ση της τεχνο­λο­γί­ας του e‑presence (www.epresence.gov.gr), o δήμος δεν έχει υλο­ποι­ή­σει αυτή την δυνα­τό­τη­τα;.”

Στις 22 Απρι­λί­ου 2020 ο πρό­ε­δρος του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου επι­κοι­νώ­νη­σε ηλε­κτρο­νι­κά με τους επι­κε­φα­λής των δημο­τι­κών παρα­τά­ξε­ων προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν οι υλι­κοί όροι διε­νέρ­γειας συνε­δριά­σε­ων δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου μέσω τηλε­διά­σκε­ψης. Μια ενέρ­γεια που γνώ­μη μας είναι ότι κινού­νταν σε από­λυ­τα σωστή κατεύ­θυν­ση.

Στις 27 Απρι­λί­ου 2020 δυστυ­χώς οδη­γη­θή­κα­με πάλι ένα βήμα πίσω, καθώς καλε­στή­κα­με να συμ­με­τά­σχου­με σε μια ακό­μα συνε­δρί­α­ση δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου δια περι­φο­ράς. Μάλι­στα αυτή είχε το πρό­σθε­το ποιο­τι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι αφο­ρού­σε τρία (3) ουσιώ­δη θέμα­τα, συγκε­κρι­μέ­να:

1.1η τρο­πο­ποί­η­ση τεχνι­κού προ­γράμ­μα­τος Δήμου Ικα­ρί­ας έτους 2020.
2.1η τρο­πο­ποί­η­ση Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού Δήμου Ικα­ρί­ας έτους 2020.
3.Έγκριση Ο.Π.Δ. μετά την 1η τρο­πο­ποί­η­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού Δήμου Ικα­ρί­ας έτους 2020.

Η συνέ­πεια λόγου και πρά­ξης είναι αρχή απα­ρέ­γκλι­τη για την Αυτό­νο­μη Συσπεί­ρω­ση Πολι­τών Ικα­ρί­ας.

Προ­κει­μέ­νου λοι­πόν η πρά­ξη να συγ­χρο­νι­στεί με τον λόγο, δηλώ­νου­με ότι ως εκλεγ­μέ­νοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι δεν θα συμ­με­τά­σχου­με ξανά σε συνε­δρί­α­ση δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου δια περι­φο­ράς και ζητά­με την διε­νέρ­γεια τους μόνο μέσω τηλε­δια­σκέ­ψε­ων. Συνε­πώς, δηλώ­νου­με ότι απέ­χου­με από την δια­δι­κα­σία της δια περι­φο­ράς συνε­δρί­α­σης του ΔΣ, της 27ης Απρι­λί­ου 2020.

Ικα­ρία, 27 Απρι­λί­ου 2020
Οι δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι της ΑΣΠΙ
Ηλί­ας Γαγλί­ας
Θανά­σης Σκλα­βε­νί­της
Κώστας Περ­ρής

Σχολιάστε Ελεύθερα