Ο υπουργός ναυτιλίας απαντάει σε ερώτηση του Κ.Βελόπουλου

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης του αρχηγού της Ελληνικής λύσης στο ερώτημα σχετικά με την καταστροφική για τα νησιά μας αύξηση των εισιτηρίων, που είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο, τονίζεται ότι η πολιτική της απελευθέρωσης των ναύλων είναι κομμάτι του  ευρωπαϊκού δικαίου.

Συγκεκριμένα ο κύριος Πλακιωτάκης υπενθυμίζει στον πρόεδρο της ελληνικής λύσης ότι με τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου του 2002 η αρχή της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 3577/92 της Ε.Ο.Κ.

Ύστερα μάλιστα από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη χώρα μας για τη συμμόρφωσή της στο Κοινοτικό Δίκαιο, εξετάστηκαν κριτήρια και προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των ναύλων επιβατών και οχημάτων στις θέσεις στις οποίες μέχρι τότε υφίσταντο ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση, ήτοι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες τιμολογούσαν βάσει του Κρατικού Ναυλολογίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 3323.1/02/08/21-03-2008 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 530), με την οποία δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων που διακινούνται με πλοία της ακτοπλοΐας, σε συγκεκριμένες μόνον συνδέσεις που πληρούν τα κριτήρια – προϋποθέσεις απελευθέρωσης των ναύλων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε όλες τις θέσεις επιβατών και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων που διακινούνται μεταξύ λιμένων της χώρας με πλοία της ακτοπλοΐας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούται για κάθε λιμένα, μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η σύνδεση να εξυπηρετείται από πλοία που ανήκουν σε δυο τουλάχιστον ανεξάρτητες εταιρείες και ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό διακινούμενων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000)
  2. Ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό
    διακινουμένων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000).

Οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης δεν εφαρμόζονται αφ’ ενός στις συνδέσεις που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, αφ’ ετέρου στις συνδέσεις που έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, στις δρομολογιακές γραμμές με τις οποίες εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Σαμοθράκη, τα Ψαρά και οι Οινούσσες, υπόκεινται σε ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές ναύλων, ήτοι το Υπουργείο καθορίζει την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση της οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, των ΙΧΕ οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρα και την τιμή ανά μέτρο στα φορτηγά.

Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, οι ανώτατες τιμές ναύλων έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 2252.2.1/30617/18/26-04-2018 απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β’ «Τροποποίηση – αναπροσαρμογή της αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απόφασης “Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου (Β’ 718)”, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 2252.2.1/26892/17/10-04- 2017 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 1489).» (Β’ 1540).

Οι ναύλοι δε για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων και θέσεις επιβατών (διακεκριμένη θέση, κλίνες) καθορίζονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες από την 01η Νοεμβρίου 2002. Αντίθετα, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, με την υπ’ αριθμ. 2252.2- 4/76177/19/21-10-2019 απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΘΣ Β’, καθορίστηκαν οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης (ΑΔΑ: 90ΣΟ4653ΠΩ-ΝΩΧ).

Σε αυτές τις συνδέσεις συμπεριλαμβάνονται και οι λιμένες Μυτιλήνης και Χίου, και συνεπώς δεν υφίσταται για αυτούς ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση και ως εκ τούτου οι τιμές των ναύλων επιβατών και οχημάτων διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Αναφορικά δε με τις τιμές καθαρών ναύλων εμπορευμάτων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β’718), υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για εμπορεύματα που μεταφέρονται από πλοία τα οποία εκτελούν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, παρέχεται το δικαίωμα στις πλοιοκτήτριες εταιρείες των κάθε κατηγορίας πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές να χορηγούν πάσης φύσεως εμπορικές εκπτώσεις επί των ναύλων επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων σε όλες τις συνδέσεις της χώρας. Το ποσοστό έκπτωσης δε επί των ναύλων, καθορίζεται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες στο πλαίσιο του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών όπου πολλές φορές λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. ακινησίες, βλάβες πλοίων, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κ.λπ.), ανακόπτουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των οποίων προβλημάτων προκύψουν εγκρίνοντας αφ’ ενός έκτακτα δρομολόγια, αφ’ ετέρου έκτακτες προσεγγίσεις πλοίων όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, χωρίς την επιπλέον καταβολή οποιουδήποτε  μισθώματος με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η καταβολή του αντισταθμίσματος του νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) γίνεται ταυτόχρονα στους δικαιούχους όλων των νησιών, σύμφωνα με τους καταλόγους που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Ι. σε μηνιαία βάση. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πληρωμές που αφορούν την καταβολή του αντισταθμίσματος του νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2019. Για το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, έχει εκδοθεί κατάλογος για την 20η πληρωμή, η οποία θα εκτελεστεί εφόσον εγκριθεί τα αίτημα ρευστότητας που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι για πληρωμές για το έτος 2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαιτείται για «τον καθορισμό του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της υπογραφής της από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

Τέλος, τονίζεται ότι δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης του μέτρου και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4551/2018 «Μέσα σε τρία (3) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία εντάσσεται η υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου».

Σχολιάστε Ελεύθερα