Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ραχών Ικαρίας”

Ο Δήμος Ικαρίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ραχών Ικαρίας” προϋπολογισμού 201.612,90€ (Χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει έργα κατηγορίας Πρασίνου, ενώ προφέρεται ελεύθερη, πλήρα άμεση και δωρεάν ηλέκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό , δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας, οπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφατης σύμβασης και το ΤΕΥΔ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως εως τη 25/1/2011, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικα με τα έγγραφα της σύμβασης το αργότερο εως τις 31/01/2021. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερόμηνία 08/02/2021 και ώρα 12.00 μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.PDF
ΣΑΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΧΩΝ.pdf
ΤΕΥΔ.doc
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf
ΦΑΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΧΩΝ.pdf
ΜΕΛΕΤΗ.pdf

Σχολιάστε Ελεύθερα