Δημιουργία Κέντρου Δια βίου μάθησης στην Ικαρία

O δήμος Ικαρίας με σχετική απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου (51/2017)  υποβάλε πρόταση για δημιουργία  δομής «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης», ηΓενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας την ενέκρινε, και αρχές Σεπτέμβριου υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, του Ιδρύματος  Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης και του δήμου Ικαρίας για την ίδρυση κέντρου Διά Βίου Μάθησης και την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου.

Ο Δήμος αναλαμβάνει:

  • Τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ.
  • Τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης.
  • Την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο.
  • Την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

  • Tην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτές).
  • Tην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ.
  • Tην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για το Κ.Δ.Β.Μ.
  • Tη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.
  • Την έγκριση των τμημάτων του Δήμου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

  Κατόπιν αυτών ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:

https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης

  Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 6/11/2018 (ώρα 12:00). Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά του εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 9/11/2018 στη δ/νση:Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) – Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

Σχολιάστε Ελεύθερα