Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας για το 2019

Στον Άγιο Κήρυκο, σήμερα  7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 6581/3-12-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ κ. Ειρ. Μαυρογεώργη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, απόντα 4 μέλη.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο κ Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών. Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος Σταμούλος Στυλιανός, ο οποίος βρισκόταν εκτός Ικαρίας για υπηρεσιακούς λόγους (συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε), τον οποίο αναπλήρωσε ο αντιδήμαρχος Λαρδάς Νικόλαος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ν. Λαρδά, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του σώματος την παρακάτω εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

«Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι αρχικά θα πρέπει να λάβουμε υπ,οψιν σε ποιο γενικό πλαίσιο εντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

Η περικοπή κρατικών πόρων προς τους Δήμους (πόρων που προέρχονται από τη φορολογία του λαού)  διανθίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από την προπαγάνδα περί «οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ» και της αναγκαιότητας δημοσιονομικών μέτρων για την «σωτηρία της χώρας».!  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η περικοπή πόρων για του Δήμους το διάστημα  2009-2018 να είναι πάνω από 60% των ΚΑΠ και να διαμορφώνεται η σχέση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου στο 30% και από τους «ίδιους πόρους» στο 70%.

Η βίαιη προσαρμογή των δήμων στο «ανταγωνιστικό περιβάλλον» εκφράστηκε όχι μόνο με την δραστική μείωση πόρων, αλλά και με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, με την συγχώνευση και κατάργηση  δομών και νομικών προσώπων.  Το έμψυχο δυναμικό είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο την δυνατότητα του δήμου να παρεμβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Η Τοπική Διοίκηση γενικά και ο Δήμος μας ειδικότερα στερούνται για μια ακόμα χρονιά τους εντελώς απαραίτητους πόρους για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι συσσωρευμένες ανάγκες για νέα σύγχρονα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, για αποκατάσταση των γεμάτων από λακκούβες οδοστρωμάτων, για αξιοπρεπείς χώρους άθλησης, πολιτισμού, για ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου για αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία κ.λπ. Χαρακτηριστικά η κρατική επιχορήγηση (Στην οποία βασίζονται σε μεγάλο μέρος τα έσοδα μας), για μια ακόμα χρονιά βαίνει διαρκώς μειούμενη αφού το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό που συζητιέται στο κοινοβούλιο για το 2019 διαμορφώνεται σε 2δις 472 εκ. Είναι μειωμένη δηλαδή ως σύνολο σε σχέση με πέρσι κατά 862 εκατομμύρια. Οι  ΚΑΠ  στους δήμους είναι μειωμένοι κατά 740 εκατομμύρια (από 2.402 σε 1.760) για δε τις Περιφέρειες κατά  73 εκατομμύρια. Επιπλέον  στοιχείο  που επιβεβαιώνει  τα παραπάνω είναι και  οι επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε που καταγράφονται  στον κρατικό προϋπολογισμό και  ανέρχονται στο ποσό του 1.027 εκ. Ποσό μειωμένο σε σχέση με πέρσι κατά 153 εκατομμύρια.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι, είδαμε την συνεχιζόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης ανά έτος, ας δούμε τώρα την ραγδαία αύξηση των λεγόμενων ιδίων εσόδων (που αφορούν τέλη, φόρους, ανταπόδοση κλπ). Οι “ίδιοι πόροι”  δήμων -Περιφερειών  δηλαδή οι φόροι και τα τέλη που μπαίνουν απευθείας στους δημότες  προβλέπεται να ανέλθουν σε 2.614 εκατομμύρια. Ποσό που ξεπερνά κατά 194 εκατομμύρια την κρατική χρηματοδότηση και που αναδείχνει την κυρία και σταθερή τάση, που είναι  η καρδιά των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στην τοπική διοίκηση, να  λειτουργεί  δηλαδή  όλο και πιο εντατικά  ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, πλάι στου κεντρικού κράτους και σε βάρος πάντα των  εργατικών λαϊκών  νοικοκυριών που είναι αυτά που σταθερά επιβαρύνονται.

Εδώ να προσθέσουμε και τους στόχους που μπαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό “για τα πλεονάσματα”  της τοπικής διοίκησης με τον στόχο να ανέλθουν  σε 244εκ για το 2019. Το 2018 ανήλθαν ήδη σε 438 εκατομμύρια. Ένα στοιχείο που δείχνει και τι εξυπηρετεί ο λεγόμενος ισοσκελισμένος προϋπολογισμός που είναι απαράβατος κανόνας κατάρτισης των προϋπολογισμών των δήμων .

Τα πλεονάσματα προϋποθέτουν και εδω το τσάκισμα των λαϊκών αναγκών, των εργασιακών σχέσεων, την συρρίκνωση υπηρεσιών, δικαιωμάτων, την ανταπόδοση κοκ. Έτσι έχει επιτευχτεί το λεγόμενο “νοικοκύρεμα” βασικό αφήγημα αντιμετώπισης της καπιταλιστικής  κρίσης (π.χ σπάταλο κράτος, καταναλώσαμε περισσότερο από τι παράγαμε κλπ) και  τώρα έχει  μετατραπεί συνεπικουρούν  το αφήγημα της “εθνικής ανασυγκρότησης”, της “δίκαιης ανάπτυξης κλπ.

Όλα αυτά  σε συνδυασμό με την μη καταβολή το 2018 μέρους των παρακρατηθέντων πόρων που δημιουργηθήκαν από το 2010 και μετά, αποτυπώνουν για τον Δήμο Ικαρίας την εξής κατάσταση τα κονδύλια που θα μας παρασχεθούν από την Κυβέρνηση για έργα και παρεμβάσεις είναι της τάξης των 507.270€ (ΣΑΤΑ & Πολιτική προστασία), ενώ την ίδια στιγμή πληρώσαμε για παράδειγμα μόνο για την ικανοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την πυρκαγιά του 1993 αποζημιώσεις που μέχρι στιγμής φτάνουν τις 300.000€.

Το σύνολο των πόρων που δεν αποδόθηκαν στους Δήμους και Περιφέρειες μόνο τελευταία τριετία (2015-2018) αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους «δανειστές» και όχι προς όφελος των λαϊκών αναγκών.

Οι πόροι αυτοί είναι χρήματα που έχει ήδη πληρώσει ο λαός από την άμεση και έμμεση φορολογία και υποχρεούται τα Κράτος, να τα επιστρέψει μέσω υπηρεσιών και έργων. Επομένως αυτά τα χρήματα τα χρωστά το κράτος και πρέπει να αποδοθούν άμεσα και διαχρονικά από την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Προκύπτει επομένως νέο ζήτημα παρακρατηθέντων πόρων που έχει ήδη πληρώσει ο λαός. Συγκεκριμένα για τον Προϋπολογισμό του Δήμου: Από το 2009 μέχρι σήμερα οι ΚΑΠ για τις λειτουργικές ανάγκες έχουν μειωθεί κατά 62% (2009: 2.433.129,00€ – 2018: 1.347.242).

Η ΣΑΤΑ το 2009 ήταν 1.979.730€, και φέτος καλούμαστε να προγραμματίσουμε για μια ακόμα χρονιά με 425.370(αντιστοιχούν 50 ευρώ ανά κάτοικο).

Αυτήν την πραγματικότητα υπηρέτησαν και υπηρετούν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ   και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Μέσα σ’ αυτό το εχθρικό πολιτικοοικονομικό τοπίο για την τοπική διοίκηση, συντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για το 2019.

Ένας πραγματικά φιλολαϊκός προϋπολογισμός που δεν μετατρέπει τις ανάγκες μας σε  εμπόρευμα, προϋποθέτει έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης για τον οποίο αγωνιζόμαστε.

Στον αντίποδα αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται, δουλεύουμε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των οξυμένων  λαϊκών αναγκών, εξαντλούμε όποια περιθώρια υπάρχουν και ανοίγουμε δρόμους για να πάρει ανάσα η λαϊκή οικογένεια. Κάνουμε πράξη την δέσμευση  μας  να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου-ΕΕ και των αστικών κομμάτων που την υπηρετούν.

 • Η Δημοτική Αρχή βρέθηκε σταθερά στο πλευρό των εργαζόμενων, στήριξε την πάλη για τα δίκαια αιτήματα τους.
 • Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των σχολικών καθαριστριών για μόνιμη και σταθερή εργασία, τον αγώνα των εργαζομένων στα λεγόμενα «κοινωφελή προγράμματα», για μόνιμη σταθερή δουλειά και πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
 • Πήραμε μέτρα προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών.
 • Καλύψαμε, χωρίς κρατική χρηματοδότηση  από «ίδια έσοδα» το 10% της μείωσης των αποδοχών που επέφερε το 2016 η κυβερνητική μείωση  στις σχολικές καθαρίστριες.
 • Αυξήσαμε το μειωμένο ωράριο των σχολικών καθαριστριών ΙΔΑΧ σε πλήρες ωράριο,  με πόρους του Δήμου, διότι η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί τη διαφορά της μισθοδοσίας για το πλήρες ωράριο εργασίας τους.
 • Προχωρήσαμε σε παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες καθαρότητας σε σύνολο 18 εργαζόμενων και έχουμε υποστηρίξει στην πράξη των δικαστικό αγώνα που δίνουν για παραμονή στην εργασία τους.
 • Από τον Σεπτέμβριο του 2016 λειτουργεί παιδικός σταθμός και στην βόρεια πλευρά του νησιού, στην Δ.Ε Ραχών σε δημοτικό κτήριο ανακαινισμένο.
 • Διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και την βελτίωση των παροχών στους δημότες μας.
 • Διεκδικούμε μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων  με συμβάσεις ΙΔΟΧ μέσω προγραμμάτων , ανταποδοτικών υπηρεσιών, με ελαστικές σχέσεις εργασίας όπως είναι οι σχολικές καθαρίστριες, οι εργαζόμενοι στο  «Βοήθεια Στο Σπίτι», με χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών και λειτουργιών του Δήμου από τον κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Συμβάλαμε με διακριτό τρόπο στις κινητοποιήσεις για την Υγεία στα νησιά μας.
 • Πήραμε σαφή θέση στο θέμα της εμπλοκής των δήμων στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε για μικροοφειλές στο δήμο, για ανθρώπους και νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν, να γίνουν κατασχέσεις στην περιουσία τους. Να κινδυνέψει το σπιτικό τους και να είναι αφορμή ο Δήμος και οι οφειλές σε αυτόν.
 • Αναδείξαμε το θέμα της απαγορευτικής τιμής των καύσιμων στο νησί μας.
 • Μπήκαμε μπροστά στις κινητοποιήσεις που αφορούν την διατήρηση και την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας .

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι, σε εφαρμογή του «αριστερού» μνημονίου, η ΚΥΑ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών με τις οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών για το έτος 2019 κάνει σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης για τη συνέχιση των περικοπών και του περιορισμού των δαπανών γενικότερα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δήμοι καλούνται για μία ακόμη φορά να προχωρήσουν στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, προκειμένου να καταρτίσουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Δηλαδή, επιδείνωση της υπολειτουργίας υπηρεσιών που τις έχουν ανάγκη τα λαϊκά στρώματα, επιδείνωση της μερικής απασχόλησης, της αύξησης της φορολόγησης, των ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών, ως ο μόνος και ενδεδειγμένος τρόπος εξεύρεσης χρημάτων!

Μάλιστα, η ΚΥΑ  αναφέρει ενδεικτικά μια σειρά δαπανών που θα πρέπει οι δήμοι να περιορίσουν, όπως:

 • Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού. Έχοντας, φυσικά, πλήρη επίγνωση ότι η υπερωριακή απασχόληση σήμερα υπάρχει όχι ως έκτακτη ανάγκη, αλλά γιατί λείπει το απαραίτητο και αναγκαίο προσωπικό, ύστερα μάλιστα και από την απόφαση περί αναστολής των προσλήψεων.
 • Προαιρετικές δαπάνες, και μάλιστα όχι μόνο αυτές των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και σε ό,τι σχετίζεται με την Κοινωνική Πολιτική και την βοήθεια των Δήμων στα πιο ευαίσθητα και ευάλωτα στρώματα.
 • Επιπλέον, με βάση την ΚΥΑ τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να προσδιορίζονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας, σε συνδυασμό όμως με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους. Αν δεν καλύπτονται, τότε θα πρέπει να επιφέρεται αύξηση στον καθορισμό ύψους των τελών.
 • Ως διέξοδο, στην έλλειψη χρηματοδότησης, η κυβέρνηση, προτρέπει τους δήμους, που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, «να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους». Πρακτικά η κυβέρνηση προτρέπει τους Δήμους, που βρίσκονται στο κόκκινο, να προχωρήσουν σε δανειακές συμβάσεις, που θα επιβαρύνουν παραπέρα τους δημότες, καθώς για να ανταποκριθούν οι δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα φοροεπιδρομή, συρρίκνωση ή ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, ακόμα και ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας. Με λίγα λόγια, επιβεβαιώνεται η συνέχιση της πολιτικής του δραστικού περιορισμού της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια οι δήμοι καλούνται να περιορίσουν το όποιο κοινωνικό έργο παρέχουν και να εξυπηρετούν ακόμα λιγότερους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας καλείται να συντάξει, και εμείς σαν Συμβούλιο να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2019. Έγινε προσπάθεια ενημέρωσης όλων των παρατάξεων για αυτή την κατάσταση πριν φτάσουμε στην σημερινή συνεδρίαση.

Έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι παρατηρήσεις των παρατάξεων της μειοψηφίας σε  παλιότερους προϋπολογισμούς (π.χ δράσεις στήριξης όσων έχουν δραματική ανάγκη – αποσπάσαμε χρηματοδότηση για Κέντρο κοινότητας, φιλοξενία μεταναστών –υπάρχει σχετικός κωδικός για την έναρξη εργασιών στο κτήριο του γηροκομείου) , βεβαία υπάρχουν και προτάσεις που δεν εξαρτάται η υλοποίηση τους μόνο από τις δίκες μας προθέσεις (κατάρτιση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι σύμφωνα με τις «μνημονιακές»  επιταγές).

Καταθέτουμε, λοιπόν, σήμερα έναν προϋπολογισμό, έτσι ώστε να  μπορεί πρώτα και κύρια ο Δήμος να λειτουργήσει. Φυσικά, ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα απλό λογιστικό φύλλο, όπου καταγράφονται έσοδα και έξοδα. Αποτελεί σε έναν βαθμό έκφραση μιας πολιτικής και λέμε σε έναν βαθμό για τους εξής λόγους:

 • Γιατί αποδεικνύεται καθημερινά ότι σήμερα ο «αυτοδιοικητικός» χαρακτήρας των Δήμων δεν υφίσταται. Η ακύρωση της απαλλαγής των δημοτικών τελών σε μια σειρά δήμους από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπόκεινται οι Δήμοι είναι ατράνταχτα παραδείγματα.
 • Γιατί στον προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντικειμενικά δεν επιτρέπεται να εκφραστεί στο 100% η πολιτική μας πρόταση. Αγωνιζόμαστε π.χ για την κατάργηση κάθε είδους φορολογίας. Παρ΄ όλα αυτά μας υποχρεώνουν να έχουμε ανταποδοτικά τέλη. Η διατήρησή τους, όμως, σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποτελεί για εμάς μια  πράξη ανακούφισης για τον λαό.

Σε ότι αφορά τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ικαρίας ειδικότερα να τονιστούμε ότι δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη που διαχειριζόμαστε στον δήμο Ικαρίας να τονίσουμε ότι η παρουσία μας στην διοίκηση έχει συγκρατήσει τα τέλη σε χαμηλά έως πολύ χαμηλά επίπεδα. Η παρουσία μας επίσης δεν έχει επιτρέψει να  εξαπλωθεί η λεγόμενη  ανταπόδοση  και όπου  υπάρχει  είναι σε ένα συμβολικό επίπεδο. Ενώ η αναλογία «ιδίων» εσόδων και κρατικής χρηματοδότησης διατηρείται σε ποσοστά που δεν συναντιέται  σε κανένα άλλο δήμο της χώρας για πάνω από μια 20ετια !!

Ενημερωτικά στην αρχή της θητείας μας παραλάβαμε μια οφειλή στην ΔΕΗ (δια  της οποίας εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού), μια οφειλή της τάξεως των 220.538€,  τα οποία «κληροδοτήθηκαν»  στην σημερινή διοίκηση χωρίς καμιά εξήγηση.

Συνεπώς έπρεπε  να αντιμετωπίσουμε  το ζήτημα  των τελών καθαριότητας στο νησί. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και να προσληφθεί προσωπικό.  Με αυτό το σκεπτικό για πρώτη φορά στον ενιαίο δήμο Ικαρίας καθιερώθηκαν ενιαίοι συντελεστές στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου ώστε οι δημότες να πληρώνουν αναλογικότερα τέλη.  (Για κατοικία 0,63€/τμ και  για επαγγελματική χρήση σε 1,17€/τμ)

Κατόπιν αυτών σε συνδυασμό με την προσπάθεια περιστολής των δαπανών (Για να περιορίσουμε την «μαύρη τρύπα» στους λογαριασμούς που πληρώνει ο δήμος προσδιορίσαμε  ποιες παροχές κρατάμε, ποιες διακόπτουμε και ποιες μεταβιβάζουμε στους συλλόγους που κάνουν χρήση των παροχών), και του διακανονισμού των οφειλών μας, στον όποιο προχωρήσαμε έτσι ώστε και να μην αυξάνεται το χρέος αλλά και  να αποφύγουμε την διακοπή  παροχών του Δήμου.  Έχουμε ως αποτέλεσμα το χρέος του δήμου Ικαρίας στην ΔΕΗ να  μειωθεί στην εκκαθάριση του 2017 στις 27.333,97€ από τις 220.538,87€, που παραλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2014 και στην εκκαθάριση του 2018 υπάρχει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θετικό πρόσημο.

Αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να βελτιώσουμε αυτές τις υπηρεσίες, να ασκήσουμε διαφορετική πολιτική, καθιερώνοντας ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική για τους ασθενέστερους οικονομικά δημότες. Αυξάνοντας ταυτόχρονα τα χρήματα που θα μπορούν να διατεθούν για μικρές παρεμβάσεις, χρήματα που σήμερα  διαθέτουμε  για να καλύψουμε το έλλειμμα των ανταποδοτικών  υπηρεσιών.

Σχετικά με τις πάσης φύσεως οφειλές προς τον δήμο Ικαρίας επιδιώκουμε την είσπραξη των καθυστερούμενων με τον εξής τρόπο, ξεχωρίζουμε με κοινωνικοταξικά κριτήρια οφειλές και οφειλέτες.  Οριοθετούμε αυτές που θέλουμε να εξελιχτούν άμεσα ( π.χ οφειλές από επιχειρήσεις, κατάληψη πεζοδρόμιων, ενοίκια σε κτήρια και υποδομές του δήμου, κλπ ) και αυτές που προσπαθούμε να καθυστερήσουν (π.χ άποροι,)

Κυρίες &  κύριοι συνάδελφοι, το χρόνο που πέρασε δουλέψαμε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Πήραμε πρωτοβουλίες, διεκδικήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εξαντλούμε τα περιθώρια που υπήρχαν για να πάρει ανάσες η λαϊκή οικογένεια. Κάνουμε πράξη την προεκλογική μας δέσμευση να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική  κεφαλαίου, ΕΕ και των κομμάτων που την υπηρετούν.

Για το 2019 θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση με τις ίδιες προτεραιότητες, οφείλουμε όμως να επισημάνουμε στον Ικαριακό λαό, ότι με βάση την συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική, που υπηρετεί τις ανάγκες της ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας, θα πολλαπλασιαστούν οι δυσκολίες. Αντίστοιχα θα μειωθούν οι δυνατότητες που σήμερα αξιοποιούμε  ώστε να παίρνουμε μέτρα για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών.

Προτεραιότητα μας είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου έτσι ώστε  αντιμετωπίζονται στοιχειωδώς οι ανάγκες της καθημερινότητας σε όλες της Δ.Ε.

Η προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την ύδρευση και τον ηλεκτροφωτισμό.  Η βελτίωση της κατάστασης εκατοντάδων χιλιομέτρων του οδικού δικτυού του νησιού, οι ανάγκες για διανοίξεις δρόμων, για αποκατάσταση των «βομβαρδισμένων» δημοτικών οδοστρωμάτων, για διάστρωση των αγροτικών οδών.

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι

Για εμάς η αντίδραση  δεν βρίσκεται μόνο και κυρίως, στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στους τοίχους του Δημαρχείου. Η σύγκρουση για εμάς βρίσκεται στο να συνεχίζουμε να βάζουμε εμπόδια στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, διεκδικώντας μαζί με το εργατικό – λαϊκό κίνημα, λύσεις στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα.  Προσπαθώντας παράλληλα να αποσπάσουμε  από την Κυβέρνηση, την Ε.Ε.  πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκες.

Να υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά μετά από το 2010 διεκδικούνται και αποσπούνται επιπλέον πόροι και αυτό δεν έγινε από μόνο του…..

Η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (664.000 για αθλητικές υποδομές – 115.000 για λιμενικές υποδομές- 630.000 – 100.000 στην Δ.Ε Ραχών και 530.000 στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου για την εξυγίανση του νερού, 1.140.000 για οδοποιία – 600.000 Αρέθουσα, 540.000 Λαγκάδα, κλπ.)

Επίσης η  διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί (χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με 4.290.000€ για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αγ. Κηρύκου», και 123.885€ για την «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας», ενώ έχει ενταχτεί στις ΟΧΕ του Π.Ε.Π Β. Αιγαίου το έργο «Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.605.000€, τέλος έχουν εξασφαλιστεί 180.000€, για την λειτουργία του κέντρου κοινότητας) συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Ενώ έχουν υποβληθεί και αναμένουν αξιολόγηση προτάσεις που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ (13 εκατομμύρια για έργα διαχείρισης απορριμμάτων), στο ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα LEADER – στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» κλπ.

Αν συνυπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ετησίως επιχορήγηση (ΣΑΤΑ 425.370€) τότε το γεγονός της εξασφάλισης μιας επιπλέον χρηματοδότησης πολλαπλάσιας της ετήσιας επιχορήγησης που θα «πέσει» στο νησί.

Πιστεύω ότι αναδεικνύει και την αξία της διεκδίκησης, αλλά και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου Ικαρίας.

Παράλληλα  υποστηρίζουμε την άμεση αντίδραση όλων των εκλεγμένων της χώρας με τοπικές κινητοποιήσεις που δεν πρέπει να μένουν μέσα στα κτίρια των Δημαρχείων, και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με το πλαίσιο πάλης που προτείνουμε εδώ και χρόνια.

Όμως κινητοποιήσεις για ανατροπή αυτής της πολιτικής, όχι για να υπάρχει αυτή η πολιτική και να είμαστε εμείς οι διαχειριστές της εξαθλίωσης του λαού, γιατί αυτοί οι αγώνες όχι μόνο δεν φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά αποτελούν κυματοθραύστη του κινήματος..

Διεκδικούμε λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, επείγοντα μέτρα που ανακουφίζουν τις λαϊκές οικογένειες και τα θέτουμε ως αιτήματα πάλης:

 • Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών σε απορρίμματα,  αθλητικές υποδομές, πολιτισμό.
 • Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.
 • Καμιά μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για την ανάπτυξη – λειτουργία στην Τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού.
 • Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα στους βασικούς Κοινωνικούς Τομείς της υγείας- Πρόνοιας και Παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.
 • Μόνιμη σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για τις διευρυμένες ανάγκες που προκύπτουν. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων.
 • Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ), και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας.
 • Επιπρόσθετα μέτρα για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
 • Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Για όλα αυτά και επειδή για μας ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο λογιστική κατάσταση και περιγραφή έργων αλλά ο καθρέφτης της πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλο το οικοδόμημα από την κεντρική εξουσία μέχρι και το Δήμο μας,  σας καλούμε να εγκρίνεται το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει να αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. Και ως ελάχιστη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα όσα αντιμετωπίζει ο δήμος Ικαρίας σας καλούμε να εγκρίνεται το σχέδιο ψηφίσματος που σας κοινοποιήθηκε, στο οποίο καταγγέλλεται η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο των Ο.Τ.Α»

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Με αφορμή τη συζήτηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, το Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Ικαρίας έχοντας υπ’όψιν:

Α) Την οικονομική καχεξία που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση και το Δήμο Ικαρίας, γεγονός που οφείλεται στην απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις στο τρόπο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Οι οποίες συστηματικά παρακρατούν πόρους που εισπράττουν στο όνομα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  παρά τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και το ελληνικό σύνταγμα.

Β) Ότι ο Δήμος Ικαρίας από τους Κ.Α.Π αναμένεται να εισπράξει για τα λειτουργικά του έξοδα ποσό υποδεέστερο των λειτουργικών αναγκών του.

Γ) Το εξαιρετικά ανεπαρκές ποσό της ΣΑΤΑ που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών μας.

Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη αυτή απαράδεκτη κατά γενική ομολογία πολιτική και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝ.ΕΛΛ, διεκδικώντας :

 • Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών σε απορρίμματα,  αθλητικές υποδομές, πολιτισμό.
 • Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.
 • Καμιά μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους για την ανάπτυξη – λειτουργία στην Τοπική Διοίκηση, γιατί αυτό σημαίνει τελικά μεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού.
 • Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα στους βασικούς Κοινωνικούς Τομείς της υγείας- Πρόνοιας και Παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.
 • Μόνιμη σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για τις διευρυμένες ανάγκες που προκύπτουν. Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων.
 • Καμιά απόλυση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ), και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας.
 • Επιπρόσθετα μέτρα για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
 • Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους και τις Περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Το δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας τέλος απευθύνει έκκληση στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετέχει (ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου – ΚΕΔΕ) για ουσιαστική διεκδίκηση των οφειλομένων αλλά και των αναγκαίων πόρων για εύρυθμη λειτουργία των από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Εκπρόσωπος της Πανικαριακής Ενότητας Αλλαγής δημοτικός σύμβουλος κ Ν. Καλαμπόγιας ο οποίος είπε τα εξής :

Ο προϋπολογισμός που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα, δεν είναι ο πρώτος της  δημοτικής περιόδου. Ο σημερινός προϋπολογισμός είναι ο πέμπτος και τελευταίος, του οποίου η εκτέλεση θα διακοπεί από τις δημοτικές εκλογές. Μοιάζει να είναι για τη δημοτική αρχή κάτι σαν οικονομικός αποχαιρετισμός. Πρόκειται, ακόμη μία φορά, για έναν προϋπολογισμό φτωχό, αντιαναπτυξιακό, περιοριστικό. Έναν προϋπολογισμό ελεγχόμενο και υπαγορευόμενο από το Παρατηρητήριο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο μένει να ζητά μόνο, με αφοριστικό τρόπο, ο Π/Υ να είναι ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος.

Τα αναγάγει όλα σε αριθμούς και καταλήγει με παρατηρήσεις για μερικές χιλιάδες ευρώ πάνω ή κάτω. Και την μέθοδο αυτή παρότι την καταγγέλλει τήρησε η Διοίκηση του Δήμου μας κατά γράμμα.

Δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι από τον πρώτο προϋπολογισμό μέχρι και τον σημερινό απουσιάζει πλήρως το όραμα και η διάθεση της ανάπτυξης. Από τον πρώτο έως και τον σημερινό πέμπτο προϋπολογισμό ασχολούμαστε με έργα και μελέτες που εγγράφονται και επανεγγράφονται και πέρασαν τα  χρόνια μέχρι να υλοποιηθούν, αν υλοποιηθούν. Όσον αφορά τα στοιχεία του απολογισμού που αναγράφονται στα λογιστικά φύλλα μου μας δόθηκαν, για το έτος 2018, σε μια σειρά από λειτουργίες του δήμου οι οποίες αφορούν τη δύσκολη καθημερινότητα των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων του νησιού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 • Φορέας 00, Γενικές υπηρεσίες. Από 1.814.544 ευρώ απορροφήθηκε μόνο το 34% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 59% στις 31/12/2018. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό περίπου 750.000 ευρώ.
 • Φορέας 10, Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες. Από 887.930 ευρώ απορροφήθηκε το 42% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 72% στις 31/12/2018.Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό   περίπου 250.000 ευρώ.
 • Φορέας 15, Υπηρεσίες Αθλητισμού Πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής. Από 856.192 ευρώ απορροφήθηκε μόνο το 11 % με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 19% στις 31/12/2018. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό περίπου 687.000 ευρώ. Άραγε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα τόσα χρήματα; Ενώ παράλληλα εσείς να κατακεραυνώνετε το Κράτος και όποιον άλλο θεωρείται υπεύθυνο για την απραξία του και τις αντιλαϊκές πολιτικές του;
 • Φορέας 20, Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Από 689.434 ευρώ απορροφήθηκε το 35% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 59% στις 31/12/2018. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό περίπου 282.000 ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από αυτά υπάρχουν 24 ξεχασμένοι κωδικοί με 197.033 ευρώ από τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα.
 • Φορέας 25, Υπηρεσία Ύδρευσης και καθαριότητας. Από 1.605.206 ευρώ απορροφήθηκε το 11% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 12,5% στις 31/12/2018. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό   περίπου 1.400.000 ευρώ. Και εδώ υπάρχουν εκτός των άλλων 55 παγωμένοι κωδικοί με 1.243.000 ευρώ από τα οποία δεν χρησιμοποιήσατε ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα.
 • Φορέας 30, Υπηρεσία τεχνικών έργων. Από 2.156.319 ευρώ απορροφήθηκε το 11% με πρόβλεψη της Δημοτικής αρχής για απορρόφηση στο 18% στις 31/12/2018. Δεν εκτελέστηκαν από τον προϋπολογισμό περίπου 1.770.000 ευρώ. Παρατηρούμε και εδώ ότι υπάρχουν 105 κωδικοί με 1.474.000 ευρώ από τα οποία είχε ο Δήμος την πολυτέλεια να μη χρησιμοποιήσει ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα.
 • Στο σύνολο του ο Προϋπολογισμός του 2018 Διαμορφώθηκε στα 8.760.590 ευρώ από τα οποία καταφέρατε να εκμεταλλευτεί ο Δήμος μαζί με τις μισθοδοσίες του προσωπικού και τα πάγια έξοδα μόνο 2.000.000 ευρώ με πρόβλεψη ότι θα απορροφηθούν στο τέλος του έτους 3.231.760 ευρώ ούτε τα μισά δηλαδή και σε ποσοστό 37%, γεγονός που αποτυπώνει την αδυναμία της Δημοτικής αρχής να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα της. Είναι άλλος ένας Προϋπολογισμός με μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα που δείχνουν αδυναμία διαχείρισης και απορρόφησης και των λίγων αυτών πόρων που είναι διαθέσιμοι.

Εδώ εμείς σαν Δημότες αναρωτιόμαστε για το πώς μας εγγυόσαστε ότι θα εκτελεστούν τα νούμερα που παρουσιάζονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2019, και με ποιό σκεπτικό  μας καλείται να τον ψηφίσουμε ; Γιατί το 2018 αυτά δεν εκτελέστηκαν;

Συνάδελφοι πως αποτυπώνονται  οι προτάσεις σας για  αναγκαία έργα υποδομής, για την ανάπτυξη του τόπου, για τις κοινωνικές δομές , τι όραμα έχετε?

Γιατί  δε φαίνεται η διάθεση σας να λειτουργήσει το Τουριστικό καταφύγιο Σκαφών στον Άγιο Κήρυκο και το Γηροκομείο; Αφού απουσιάζουν οι απαραίτητοι κωδικοί εσόδων και εξόδων για τη λειτουργία τους. Μάλλον  αυτά θα αφήσετε την επόμενη δημοτική αρχή να τα δρομολογήσει μετά το 2020;

Αλήθεια γιατί από τα 9.000.000 ευρώ του εφετινού Προϋπολογισμού ούτε ένα ψίχουλο δε διατίθεται για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας;

Εκτός από τα  χρήματα των επιχορηγήσεων (Κράτος – Ευρωπαϊκά προγράμματα), η Δημοτική αρχή δε νοιάζεται και δε  δίνει ούτε ένα ευρώ,  για την κοινωνική πολιτική που τόσο πολύ κατά τ άλλα  υπερασπίζετε. Τι κάνετε εσείς τελικά και όχι το κράτος για ¨να πάρει ανάσα η λαϊκή οικογένεια¨;

Την υποστελέχωση του Δήμου που για αυτό καταγγέλλετε το κακό κράτος  με ποιο τρόπο προσπαθεί να την αντιμετωπίσει αυτός ο προϋπολογισμός; πως το έχετε σκεφτεί;

 Μα και αυτό μας το είπατε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού! παρά το γεγονός ότι στην εισήγηση σας μας λέτε ότι ¨ Διεκδικείτε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και την βελτίωση των παροχών στους δημότες μας.Πως εκτός από τα μεγάλα λόγια, η διεκδίκηση σας αποτυπώνετε στον Προϋπολογισμό;

Σε πολλά Δημοτικά Συμβούλια  ακούσαμε εξαγγελίες, ότι δηλαδή με την αύξηση των Δημοτικών τελών την προηγούμενη χρονιά, ο Δήμος θα μπορέσει να προκηρύξει το ελάχιστον μια θέση σε ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες. Αντί αυτού δημιουργείτε κονδύλια και ενισχύετε κωδικούς για την πρόσληψη πληθώρας εποχικού προσωπικού. Αναρωτιόμαστε για τον τρόπο που η λαϊκή συσπείρωση δείχνει ¨έμπρακτα¨ την υποστήριξη της στο αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Μήπως τελικά ειδικά αυτή τη χρονιά που οι εκλογές έφτασαν, η εργασιακή ομηρία μέσω συμβάσεων, είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για τη δημιουργία εκλογικής πελατείας;

Η λαϊκή συσπείρωση από όσο γνωρίζουμε είναι αντίθετη στην είσοδο ιδιωτών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες (Ύδρευση-καθαριότητα). Χωρίς προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες πως θα είναι δυνατόν και εργολάβοι να μην υπάρχουν και υπηρεσίες να παρέχονται; Τέλος οι ιδιώτες εργολάβοι που ο Δήμος μας χρησιμοποιεί σε αυτούς τους τομείς τι διαφορετικό έχουν από τους ιδιώτες που με κάθε τρόπο αποκηρύσσει ;

Όπως σας είπαμε στη συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα όλα αυτά και πολλά ακόμα που κατά καιρούς λέμε, ίσως να τα αποτυπώσετε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, όπου τότε θα καταγγέλλεται τις Κυβερνήσεις και τις Συγκυβερνήσεις  για τις περικοπές στους πόρους της Αυτοδιοίκησης,  παρά τα ταμειακά υπόλοιπα που είναι εγγεγραμμένα στον Προϋπολογισμό σας.

Στην εισήγηση σας μας αναφέρετε ότι “Κάνουμε πράξη την προεκλογική μας δέσμευση να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική  κεφαλαίου, ΕΕ και των κομμάτων που την υπηρετούν.” Να σας τονίσουμε όμως ότι δεν είσαστε αντιπολίτευση, για  να βγάζετε καταγγελίες και ψηφίσματα, αλλά οι Ικαριώτες θα σας κρίνουν για τη διαχείριση που κάνετε ως Δημοτική αρχή.

Τέλος θα σας θυμίσουμε τι μας έχετε πει κατά καιρούς.  Μας λέτε ότι  ο Προϋπολογισμός δεν είναι μια λογιστική κατάσταση και περιγραφή έργων, αλλά ο καθρέφτης της πολιτικής, δηλαδή είναι μια κατ εξοχήν πολιτική πράξη (μάλλον όταν είναι των άλλων!).

Ο Δήμαρχος μας λέει: ο δικός μας απλά μοιράζει τη φτώχεια μας. Μας έχετε πει επίσης κατ επανάληψη, ότι είτε μας αρέσει είτε δε μας αρέσει δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, μιας και δεν υπάρχουν χρήματα. Εμάς λοιπόν δε μας αρέσει και τον καταψηφίζουμε, αν σε εσάς αρέσει μπορείτε να τον ψηφίσετε αφού εσείς τον φτιάξατε, όσο και αν τον καταγγέλλετε με τα ψηφίσματα σας. Αλήθεια αν εσείς είσαστε σε θέση αντιπολίτευσης σήμερα, αυτόν τον προϋπολογισμό που μας καλείτε να ψηφίσουμε, θα τον ψηφίζατε;

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Εκπρόσωπος της Ικαριακης ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης δημοτικός σύμβουλος κ Κ. Σταμούλης ο οποίος είπε τα εξής :

Κατά την σύνταξη του περσινού Προϋπολογισμού σας είχα προτείνει να συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Ούτε φέτος μας καλέσατε να συμμετάσχουμε στην σύνταξή του και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η στάση σας αυτή αξιολογείται από την κοινωνία. Εμείς όσες φορές μας ζητήσατε συναίνεση για διάφορα έκτακτα θέματα την είχατε και θα την έχετε. Από το σχέδιο προϋπολογισμού που μας υποβάλλατε για έγκριση λείπει η διάθεση πιστώσεων για κοινωνική πολιτική. Χρηματοδότηση δηλαδή όλων των κοινωνικών δομών, την προστασία αστέγων κλπ. Σας παρουσιάζω ανάλογες δράσεις και χρηματοδοτήσεις που αφορούν οικονομικά ασθενείς ομάδες, άλλων δήμων, όπως της Πάτρας αλλά και της Αττικής.

Θα έπρεπε  σε όλη την θητεία σας, να έχετε πρώτο μέλημα την κοινωνική πολιτική. Σε άλλους δήμους κατά την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού γίνεται από την δημοτική αρχή αναλυτική ενημέρωση για την συνολική πορεία των έργων σε ποσοστό απορρόφησης (αυτά που εκτελέσθηκαν, που εκτελούνται και που είναι έτοιμα προς εκτέλεση). Επίσης αναφέρονται και τα χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου. Η δημοτική αρχή του Δήμου Ικαρίας δεν έχει κάνει ανάλογη ενημέρωση ποτέ. Ο Δήμαρχος γνωρίζει όλα τα οικονομικά στοιχεία και απορώ γιατί δεν μας ενημερώνει σχετικά. Ζητώ να με ενημερώσετε επίσημα (με έγγραφο) για τα ποσοστά υλοποίησης των έργων (ολοκληρωμένων, σε εξέλιξη και σε προγραμματισμό), αλλά και για τα οικονομικά υπόλοιπα του ταμείου του Δήμου, στην επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου.

Αν δεν μου τα δώσετε εγγράφως,  θα θεωρήσω ότι γίνεται σκόπιμα και θα τα αναζητήσω από υπερκείμενη αρχή. Όπως μας ενημερώνετε στην εισήγησή σας, τους βασικούς άξονες του Προϋπολογισμού τους χαράσσει το Οικονομικό Παρατηρητήριο. Εγώ στην τοποθέτησή μου έχω εκφράσει την διαφωνία μου και ζητώ τον προϋπολογισμό να το συντάσσει στο σύνολό του, το δημοκρατικά εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2019. Σχετικά με το ψήφισμα που υποβάλλατε στο συμβούλιο, δηλώνω ότι είναι εγκλωβισμένο σε μια κριτική, κομματική αντιπαράθεση και εκφράζει τις θέσεις της Λ.Α.Σ. και του Κ.Κ.Ε.

Ενώ καταγγέλλετε τις λάθος επιλογές της Κυβέρνησης, δεν κάνετε καμία αναφορά στις θετικές επιλογές, όπως είναι το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, η ρύθμιση των χρεών των δήμων και αρκετά άλλα. Επίσης πουθενά δεν αναφέρετε κάτι, για την νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιθυμεί να εφαρμόσει στην Τ.Α. η Ν.Δ. Θεωρώ το ψήφισμα αυτό απαράδεκτο και δεν θα το ψηφίσω.».

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Εκπρόσωπος της Αυτόνομης συσπείρωσης πολιτών Ικαρίας δημοτικός σύμβουλος κ. Κ. Περρής ο οποίος είπε τα εξής:

Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Σταμούλη, ως προς την ανάγκη συμμετοχής όλων των παρατάξεων στην σύνταξη του Προϋπολογισμού. Επίσης συμφωνούμε με την πρόταση για την μείωση των δημοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως έχουμε πεί παλαιότερα. Για τον προϋπολογισμό να αναφέρω τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για την προστασία και την ποιότητα του νερού (συχνές αναλύσεις , ενημέρωση των δημοτών κλπ) και την  εγγραφή πιστώσεων για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας ανακύκλωσης υλικών. Προτείνουμε την εγγραφή πίστωσης 10.000€ για την εργασία απομάκρυνσης των υλικών αυτών από την Ικαρία. Προτείνουμε επίσης την εγγραφή πίστωσης 20.000€ τουλάχιστον, για την προστασία και περίφραξη υπερβοσκημένων περιοχών.

Με το πρόγραμμα αυτό θα προστατευθούν και τα μικρά φράγματα που βρίσκονται σε κάποιες περιοχές και σπαταλάμε πολύ συχνά χρήματα για το καθαρισμό τους. Για την ψηφοφορία δηλώνω παρών.»

 Ο  Αντιδήμαρχος κ. Ν. Λαρδά, στην τελική του τοποθέτηση πρόσθεσε τα έξης:

Σχετικά με την τοποθέτηση της ΠΕΑ, και την εκτίμηση της ότι τόσο από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό όσο και τους προηγούμενους αυτής της δημοτικής θητείας «απουσιάζει πλήρως το όραμα και η διάθεση της ανάπτυξης». Να υπενθυμίσουμε ότι εμείς που ως διοίκηση «δεν έχουμε διάθεση για ανάπτυξη», έχουμε καταφέρει για πρώτη φορά στον ενιαίο δήμο Ικαρίας να διεκδικούνται και να αποσπούνται επιπλέον πόροι εκτός της ισχνής ετησίας επιχορήγησης του δήμου, και αυτό δεν έγινε από μόνο του…..

Η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού του δήμου, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (664.000 για αθλητικές υποδομές – 115.000 για λιμενικές υποδομές- 630.000100.000 στην Δ.Ε Ραχών και 530.000 στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου για την εξυγίανση του νερού, 1.140.000€ για οδοποιία – 600.000 Αρέθουσα, 540.000 Λαγκάδα, κλπ.).Επίσης η  διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί (χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με 4.290.000€ για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αγ. Κηρύκου», και 123.885€ για την «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας», ενώ έχει ενταχτεί στις ΟΧΕ του Π.Ε.Π Β. Αιγαίου το έργο «Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.605.000€, τέλος έχουν εξασφαλιστεί 180.000€, για την λειτουργία του κέντρου κοινότητας) συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό.  Ενώ έχουν υποβληθεί και αναμένουν αξιολόγηση προτάσεις που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ (13 εκατομμύρια για έργα διαχείρισης απορριμμάτων), στο ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα LEADER – τέλος στο  Πρόγραμμα «Φιλόδημος» μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόσκληση που να έχει κλείσει χωρίς να έχουμε καταθέσει πρόταση.

Αυτή είναι μια συνοπτική «αντιαναπτυξιακή» εικόνα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Εσείς που είχατε «όραμα και διάθεση για ανάπτυξη» τι ακριβώς καταφέρατε στο σύνολο της θητείας σαςΕκτός από το παθητικό στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που μόνο για την καθαριότητα -που τόσο συχνά μας κατηγορείτε  ότι δεν κάναμε προσλήψεις μονίμου προσωπικού- στην αρχή της θητείας μας παραλάβαμε μια οφειλή στην ΔΕΗ (δια της οποίας εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού), της τάξεως των 220.538€, τα οποία «κληροδότηθηκαν» στην σημερινή διοίκηση χωρίς καμιά εξήγηση.

Σχετικά με την αξιοποίηση των διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων να υπενθυμίσουμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων είναι η εκπόνηση μελετών και η έκδοση σχετικών αδειοδοτήσεων. Τομείς που η Π.Ε.Α ως προηγουμένη διοίκηση του Δήμου Ικαρίας διέπρεψε δια της απραξίας της, αφού δεν άφησε ως παρακαταθήκη καμία νέα μελέτη έκτος αυτών που βρήκε στα αρχεία των υπηρεσιών των τριών δήμων του νησιού. Θα ήταν χρήσιμο να μας πουν ποια προετοιμασία έκαναν τα προηγούμενα χρόνια ώστε να μπορέσει έστω και μια πρόταση να υποβληθεί σε κάποια πρόσκληση……

Τέλος σχετικά με την εικόνα που παρουσιάσατε για την «απορρόφηση των πόρων που είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό», σας ενημερώσαμε και στην σχετική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής και στην σημερινή συνεδρίαση ότι η εικόνα που παρουσιάζει η εισήγηση του προϋπολογισμού αφόρα το τέλος Ιούλιου, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι μια σειρά έργα από αυτά που αναφέρετε (χαρακτηριστικά αναφέρω τα έργα της Υπηρεσίας Αθλητισμού Πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής) είτε έχουν υλοποιηθεί είτε υλοποιούνται, και στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού το 2019 θα είναι αποτυπωμένη πιο συγκεκριμένα η εικόνα του προτεινομένου προϋπολογισμού.

Σχετικά με την τοποθέτηση της Ικαριακης ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης, και τον ισχυρισμό της ότι «δεν μας καλέσατε να συμμετάσχουμε στην σύνταξή του προϋπολογισμού και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας», να υπενθυμίσουμε ότι ο συνάδελφος κλήθηκε στην οικονομική επιτροπή στην συνεδρίαση για την σύνταξη της εισήγησης του προϋπολογισμού, χωρίς να είναι καν μέλος της επιτροπής, ακριβώς για να έχει ενημέρωση και σαφή εικόνα των οικονομικών δεδομένων.

Ο συνάδελφος δεν προσήλθε ούτε στην σχετική συνεδρίαση, ούτε καν στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που συζήτησε για την υποβολή του τεχνικού προγράμματος του 2019. Ωστόσο όλα τα στοιχειά που ζητά είναι στην διάθεση του. Για την θέση που εκφράζει και την διαφωνία σχετικά «….με το ότι τους βασικούς άξονες του Προϋπολογισμού τους χαράσσει το Οικονομικό Παρατηρητήριο» έχει ενδιαφέρον το ότι ο συνάδελφος διαφωνεί με την πολιτική που εφαρμόζει στον χώρο της τοπικής διοίκησης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που ο ίδιος υποστηρίζει… αλλά την ίδια στιγμή το σχέδιο ψηφίσματος που καταθέτει η πλειοψηφία, στο οποίο καταγγέλλεται η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο της τοπικής διοίκησης, ως ελάχιστη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα όσα αντιμετωπίζει ο δήμος Ικαρίας, ο ίδιος το καταψηφίζει……»

Τέλος για όλα αυτά σας καλούμε μια ακόμα φορά να εγκρίνεται το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει να αντιμετωπίσει όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα που παρουσιάζει η εισήγηση της διοίκησης του δήμου- χωρίς καμία προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης- και το σχέδιο ψηφίσματος, ως ελάχιστη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα όσα αντιμετωπίζει ο δήμος Ικαρίας.»

  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 • την περίπτωση α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 • Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013
 • Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
 • την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
 • τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
 • Την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2019 (182/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: ΩΣ62ΩΕ4-Κ2Ν)
 • την ΚΥΑ 38347/25.07.2018 (Φ.Ε.Κ 3086/27.7.2018 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
 • Το με αριθμό πρωτοκόλλου 971/16.11.2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρου 4 Ν.4111/2013) με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»
 • Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ικαρίας του έτους 2018, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 137/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΥΤΩΕ4-6ΩΣ).

Με ψήφους δώδεκα (12) υπέρ, τέσσερα (4) κατά και μία (1) “παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A.Την έγκριση  του προϋπολογισμό του Δήμου Ικαρίας για το έτος 2019, όπως εμφανίζεται στον συνοπτικό πίνακα εσόδων – εξόδων

B. Την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ικαρίας για το έτος 2019

proipologismos.png

Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του, στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.

Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Ε. Την έγκριση του σχεδίου ψηφίσματος σχετικά με την οικονομική πολιτική που έχει επιβληθεί στους ΟΤΑ από την κυβέρνηση.

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι: Καλαμπόγιας Νικόλαος, Μπινίκου Μαρία, Καλαμάρας Νικόλαος (Π.Ε.Α)  και Σταμούλης Κωνσταντίνος (Ικα.Ρι.Α) καταψήφησαν. Ο δημοτικός σύμβουλος Περρής Κωνσταντίνος  (ΑΣΠΙ) δήλωσε «παρών».

Σχολιάστε Ελεύθερα