Βελόπουλος:«Υδατικοί πόροι Σάμου – Ικαρίας – Φούρνων»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης μαζί με τον βουλευτή του κόμματος Κωνσταντίνου Χήτα απηύθυνε ερώτηση με θέμα τους υδατικούς πόρους των νησιών μας, προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και εισέπραξε απάντηση όπως θα διαβάσετε παρακάτω.

Η ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ανησυχίες κατοίκων της Σάμου και της Ικαρίας, καθώς και με τοπικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου, επιτακτική ανάγκη επιβάλλει τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των νησιών αυτών, από τις πηγές ως τη μεταφορά και διάθεσή τους, τόσο για ύδρευση, όσο και για άρδευση. Σε καθεστώς συνεργασίας οι Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων μπορούν, μέσω παραγωγικών δράσεων αξιοποίησης και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού των εν λόγω νησιών, υπόγειου ή επιφανειακού, να προβούν σε επιπλέον εντοπισμούς, καταγραφές, αξιολογήσεις και ενδεχομένως συμπληρώσεις των υπαρχόντων υδάτινων πόρων. Οι προαναφερόμενοι Δήμοι, επίσης, χρήζουν χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να κατασκευαστούν λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα, φράγματα ανάσχεσης, μαστεύσεις και έργα εμπλουτισμού των υδροφόρων οριζόντων, καθώς και προκειμένου να διεξαχθούν έργα βελτίωσης των εξωτερικών και εσωτερικών σχετικών δικτύων σωληνώσεων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε την απαραίτητη πρωτοβουλία, ώστε η Σάμος, η Ικαρία και οι Φούρνοι Κορσεών να δημιουργήσουν Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ανά Δήμο ή και ανά δίκτυο Δήμων, που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την προστασία, την επίβλεψη, τον προγραμματισμό και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά και των υγρών αποβλήτων των εν λόγω νησιών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος

Κωνσταντίνος Χήτας

Η απάντηση του υπουργού εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Κυριάκος Βελόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα «Υδατικοί πόροι Σάμου – Ικαρίας – Φούρνων», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στους Δήμους Π.Ε. Σάμου και Π.Ε. Ικαρίας έχει προγραμματισθεί να κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, ποσό ύψους 1.272.510,00 €.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο ίδιο πλαίσιο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 64789/18-09-2019 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 19.000.000,00 € που αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων που συστάθηκαν βάσει του άρθρου 154 του ν. 4600/2019, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 1.000.000,00 € και ο Δήμος Δυτικής Σάμου με ποσό ύψους 1.999.056,00 €.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα που αφορούν στη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. ή διαδημοτικών Δ.Ε.Υ.Α. ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων 1069/1980 και 4483/2017, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4483/2017, όπως ισχύει «Οι ΔΕΥΑ συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία […]. Η απόφαση για τη σύσταση ΔΕΥΑ εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα