Ορισμός αντιδημάρχων από τον νέο δήμαρχο Ικαρίας

Ο Δήμαρχος Ικαρίας αφού έλαβε υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’).
 • Την υπ’ αριθ. 15150/15-4-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
  Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010»,
  όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις της παρ.3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α’)
 • Την υπ’ αριθ. 54698/5-10-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4704/Β/22-10-2018) περί καθορισμού αποδοχών αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 105248/22-10-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5726/19-12-2018).
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφαση 11247 (ΦΕΚ 3465/28-12-2012/τ.Β’) για το Δήμο Ικαρίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 8.423 κατοίκους.
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Ικαρίας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας (ΦΕΚ 125/28-1-2013/τ.Β’).

Αποφασίζει να:

1.- Ορίσει τους Αντιδημάρχους Ικαρίας με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1-9-2019 έως 31-8-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσαντέ Φίλιππο του Πέτρου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Παράλληλα υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Β. Ορίζει κατά τόπο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλαμάρα Νικόλαο του Ιωάννη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
1) Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.

2) Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
3) Την εποπτεία της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της δημοτικής ενότητας.
4) Την εποπτεία της εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
5) Την εποπτεία των τομέων Αθλητισμού και Πολιτισμού.
6) Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
7) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
8) Την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών.

Γ. Ορίζει κατά τόπο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευδήλου, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Τσαγκά Δέσποινα του Δημητρίου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
1) Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
2) Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
3) Την εποπτεία της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της δημοτικής ενότητας.
4) Την εποπτεία της εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
5) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
6) Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
7) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

Δ. Ορίζει κατά τόπο αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ραχών, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Σωτήριο Πολίτη του Δημητρίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:
1) Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
2) Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
3) Την εποπτεία της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της δημοτικής ενότητας.
4) Την εποπτεία της εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
5) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
6) Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
7) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

2.- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3.- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κατά τόπο Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές τους
ασκεί ο Δήμαρχος.

4.- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαμάρας Νικόλαος του Ιωάννη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
5.- Εξουσιοδοτεί την υπογραφή εγγράφων με εντολή του α) στον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο κ. Τσαντέ Φίλιππο του Πέτρου και στον κατά τόπο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου κ. Καλαμάρα Νικόλαο του Ιωάννη.
6.- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣCategories: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΙΚΑΡΙΑ

Σχολιάστε Ελεύθερα

Αρέσει σε %d bloggers: