Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα «Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens» που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για PRAKSIS

Πιο αναλυτικά:

 •    Τρεις (3) συνεργάτες για τις θέσεις των Διερμηνέων Φαρσί στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CFLS_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ)

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
 • Άριστη γνώση Φαρσί.
 • Καλή γνώση Ελληνικών
 • Ένα (1) συνεργάτη για την θέση Αραβογαλλόφωνου Διερμηνέα στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΣΑΜΟΣ_Δ2)

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση Γαλλικών
 • Καλή γνώση Ελληνικών

Ο ρόλος του Διερμηνέα καλύπτει μεταξύ άλλων:

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας, σε γλώσσα, που κατανοεί το κάθε παιδί ή/και οι συγγενείς του, μεταξύ της ομάδας στόχου και του επιστημονικού προσωπικού
 • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη αναγκών και διαχείριση των αιτημάτων της ομάδας στόχου
 • Τέσσερις (4) συνεργάτες για τις θέσεις των CASE WORKER στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΣΑΜΟΣ).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών  SGBV.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση
 • Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 • Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
 • Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
 • Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
 • Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥ_ΣΑΜΟΣ).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, διαχείριση περιστατικών SGBV.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

Στα καθήκοντα του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:

 • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
 • Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 • Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
 • Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
 • Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
 • Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Ένα (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_ΣΑΜΟΣ):

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- ΠαιδαγωγικήςΨυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Τμημάτων Φιλολογίας)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
 •  Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 •  Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών ή/και γαλλικών)
 • Γνώση χειρισμού H/Y

Στα καθήκοντα του Παιδαγωγού περιλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών
 • Ενημέρωση ομάδας έργου για τις εκπαιδευτικές δράσεις
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και συμμετοχή στην κατάρτιση ενός ατομικού πλάνου δράσης
 • Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
 • Συνεργασία και ενημέρωση του τοπικού συντονιστή της δράσης και, όπου κρίνεται απαραίτητο, των συντονιστών του προγράμματος, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη έγκρισης των εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς
 • Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές, ομαδικές ή ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Ένα (1) συνεργάτες για τη θέση του Animator/Caretaker στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AN_ΣΑΜΟΣ).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο συναφές με παιδαγωγικές επιστήμες (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Τμημάτων Φιλολογίας)
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού H/Y

Στα καθήκοντα του Animator/Caretaker περιλαμβάνονται:

 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε project που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί
 • Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
 • Συνδρομή σε επιμέρους δραστηριότητες του CFLS
 • Αξιολόγηση αναγκών των μαθητών
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση του εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού πλάνου
 • Ενημέρωση Τοπικού συντονιστή και τοπική ομάδα δράσης

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 20/09/2019 προς: hr@praksis.gr .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

socialpolicy