ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στη Σάμο

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο δράσεων για το 2019 αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα «Child Protection (C.P.) Intervention on Samos, Chios, Lesvos, SGBV & CFLS Samos, SIL in Athens» που υλοποιεί σε Αθήνα κ στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για PRAKSIS

Πιο αναλυτικά:

 •    Τρεις (3) συνεργάτες για τις θέσεις των Διερμηνέων Φαρσί στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CFLS_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ)

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
 • Άριστη γνώση Φαρσί.
 • Καλή γνώση Ελληνικών
 • Ένα (1) συνεργάτη για την θέση Αραβογαλλόφωνου Διερμηνέα στη Σάμο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΣΑΜΟΣ_Δ2)

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • 2ετη εμπειρία σε υπηρεσίες διερμηνείας
 • Άριστη γνώση Αραβικών
 • Άριστη γνώση Γαλλικών
 • Καλή γνώση Ελληνικών

Ο ρόλος του Διερμηνέα καλύπτει μεταξύ άλλων:

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας, σε γλώσσα, που κατανοεί το κάθε παιδί ή/και οι συγγενείς του, μεταξύ της ομάδας στόχου και του επιστημονικού προσωπικού
 • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη αναγκών και διαχείριση των αιτημάτων της ομάδας στόχου
 • Τέσσερις (4) συνεργάτες για τις θέσεις των CASE WORKER στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CW_ΣΑΜΟΣ).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους ή παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή διαχείριση περιστατικών  SGBV.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

Στα καθήκοντα του Case Worker περιλαμβάνονται:

 • Διαχείριση υποθέσεων (case management) και παρέμβαση
 • Λήψη παραπομπών για διερεύνηση και κοινωνική υποστήριξη από άλλες υπηρεσίες
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 • Σχεδιασμός πλάνων διαχείρισης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
 • Τακτική παρακολούθηση και υποστήριξη παιδιών ή/και των συγγενών τους μέσω επισκέψεων ή προκαθορισμένων συναντήσεων/ συνεδριών
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
 • Παραπομπή ιατρικών και νομικών θεμάτων
 • Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Έναν (1) συνεργάτη για τη θέση του Ψυχολόγου στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΨΥ_ΣΑΜΟΣ).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, διαχείριση περιστατικών SGBV.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet)

Στα καθήκοντα του Ψυχολόγου περιλαμβάνονται:

 • Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • Διαχείριση υποθέσεων και παρέμβαση
 • Λήψη παραπομπών για ψυχολογική υποστήριξη από τους υπεύθυνους διαχείρισης περιστατικών ή άλλες υπηρεσίες
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένων και λεπτομερών ψυχολογικών εκτιμήσεων περιπτώσεων
 • Σχεδιασμός πλάνων ψυχολογικής υποστήριξης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του περιστατικού
 • Διενέργεια ατομικών ή/και ομαδικών συνεδρίων
 • Παραπομπές για ψυχιατρική εκτίμηση
 • Παροχή συνοδείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Ένα (1) συνεργάτη για τη θέση του Παιδαγωγού στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΔ_ΣΑΜΟΣ):

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Επιστημών (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας- ΠαιδαγωγικήςΨυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Τμημάτων Φιλολογίας)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
 •  Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 •  Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών ή/και γαλλικών)
 • Γνώση χειρισμού H/Y

Στα καθήκοντα του Παιδαγωγού περιλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών
 • Ενημέρωση ομάδας έργου για τις εκπαιδευτικές δράσεις
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και συμμετοχή στην κατάρτιση ενός ατομικού πλάνου δράσης
 • Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
 • Συνεργασία και ενημέρωση του τοπικού συντονιστή της δράσης και, όπου κρίνεται απαραίτητο, των συντονιστών του προγράμματος, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη έγκρισης των εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς
 • Συμμετοχή σε εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές, ομαδικές ή ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Ένα (1) συνεργάτες για τη θέση του Animator/Caretaker στο νησί της Σάμου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AN_ΣΑΜΟΣ).

Απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο συναφές με παιδαγωγικές επιστήμες (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Τμημάτων Φιλολογίας)
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις που αφορούν διδασκαλία σε τμήματα παιδιών ή/και εφήβων
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού H/Y

Στα καθήκοντα του Animator/Caretaker περιλαμβάνονται:

 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε project που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί
 • Επιμέλεια του χώρου και των τάξεων
 • Συνδρομή σε επιμέρους δραστηριότητες του CFLS
 • Αξιολόγηση αναγκών των μαθητών
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση του εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού πλάνου
 • Ενημέρωση Τοπικού συντονιστή και τοπική ομάδα δράσης

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως την 20/09/2019 προς: hr@praksis.gr .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν τον Κωδικό της θέσης για την οποία επιθυμούν να συνεργαστούν.

socialpolicy

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: