Με αποφάσεις του δημάρχου Ικαρίας ορίστηκε  ο Δρ. Μαλαχία Γεώργιος του Νικολάου, διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ως Άμισθος Σύμβουλος του Δημάρχου Ικαρίας σε θέματα τεχνικών έργων, μελετών και εκθέσεων του Δήμου.

Αποτέλεσμα εικόνας για δήμος ικαριας

Με έτερη απόφαση ορίστηκε ο  κ. Ζαχαρίας Κεσσές του Στυλιανού, Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, ως Άμισθος Σύμβουλος του Δημάρχου Ικαρίας σε θέματα νομικά, διοικητικά και διαχειριστικά του Δήμου.

Οι αποφάσεις είναι αναρτημένες στη διάυγεια του δήμου Ικαρίας