Προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης παραλιών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων

Ο δήμος Ικαρίας ανακοινώνει την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος των παρακάτω τμημάτων όπως αυτά καθορίστηκαν με την 92/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση 51/2017 της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμό ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β΄12-5-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1.Καθορίζει τις τιμές εκκίνησης και τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι
είναι οι εξής:

Δημοτική ενότητα Ραχών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΑΚΤΗ Τοποθέτηση ενός μπλοκ ξαπλωστρών 45,45*11=500 τμ 4.400 €
ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑΚΤΗ Τοποθέτηση ενός μπλοκ ξαπλωστρών 45,45*11=500 τμ 4.400 €
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΑΚΤΗ Θαλάσσια μέσα αναψυχής 50 τμ 1.000 €
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΑΚΤΗ Τροχήλατη καντίνα 15 τμ 2.500 €
ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΑΚΤΗ Τροχήλατη καντίνα 15 τμ 5.600 €
ΛΙΒΑΔΙ Τοποθέτηση ξαπλωστρών 45,45*11=500 τμ 2.050 €
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΙ Τροχήλατη καντίνα 15 τμ 1.850 €

Δημοτική ενότητα Ευδήλου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΜΠΟΣ Τροχήλατη καντίνα 15 τμ 1.500 €
ΚΑΜΠΟΣ Τοποθέτηση ενός μπλοκ ξαπλωστρών 400 τμ 1.350 €
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Τοποθέτηση ενός μπλοκ ξαπλωστρών 200 τμ 600 €
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Τροχήλατη καντίνα 15 τμ 1.120 €
ΣΠΑΣΜΑΤΑ Τροχήλατη καντίνα 15 τμ 1.100 €

Αντίγραφο της διακήρυξης θα χορηγείται ή θα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους , ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο Ικαρίας έως 22-06-2017.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πρωινή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Κηρύκου , ενώπιον της Επιτροπής του Π.Δ. 270/1981 , η οποία συστήθηκε με την 14/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με σειρά δημοπράτησης έκαστου τμήματος όπως αυτά εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες.
Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΔΔ- Π007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1636/Β΄12-5-2017): Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει χρονική διάρκεια έως 31/12/2017. Το ετήσιο μίσθωμα που θα προκύψει από τον Διαγωνισμό θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού ετήσιου μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου , ποσοστό 30% επί του συνολικού ετήσιου μισθώματος υπέρ του Δήμου Ικαρίας πριν την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο ποσοστό ως εξής:

 • 20% του μισθώματος στο Δήμο Ικαρίας έως 20/7/2017 και
 • 20% του μισθώματος στο Δήμο Ικαρίας έως 20/8/2017.
 • Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται καθώς και οι συντεταγμένες αυτού, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κλπ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα.
 • Για να γίνει κάποιος/α δεκτός/ή στον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσει
  στην αρμόδια για τη δημοπράτηση επιτροπή του Π.Δ. 270/1981 η οποία συστήθηκε με την 
  14/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου :
 1. Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 2. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας ποσού ίσο με το 1/10 της πρώτης προσφοράς που αναγράφεται στην απόφαση του Δ.Σ και η οποία θα αντικατασταθεί προσαρμοσμένη στο τίμημα που διαμορφώθηκε.
 3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ικαρίας
 4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν το αξιόχρεο και τη φερεγγυότητά του (π.χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών, Ε9, τίτλους ακινήτων)
 5. Φορολογική ενημερότητα.

Χωρίς τα ανωτέρω, αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προσκομίζοντας παράλληλα το Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή πηγαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, το αξιόχρεο του οποίου θα προκύπτει από προσκόμιση στοιχείων (π.χ. φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών, Ε9, τίτλους ακινήτων) που θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο από την κοινοποίηση της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας να έλθει μαζί με τον εγγυητή του που θα έχει υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας για την υπογραφή του συμφωνητικού με το Δήμο.
Όσοι/ες πλειοδοτήσουν για χώρους τοποθέτησης καντινών, θα πρέπει κατά την υπογραφή
του συμφωνητικού να προσκομίσουν αποδεικτικό περί κατοχής τροχήλατης καντίνας, που να δύναται να πάρει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας .

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου πλειοδότη μετά την υπογραφή του πρακτικού της δημοπρασίας και πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού, αυτός υποχρεούται σε καταβολή στο Δήμο ποσού ίσου με το ½ της τελευταίας προσφοράς.

Η Σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από κατά τον νόμο αρμόδια όργανα.

Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση και για την καθαριότητα των χώρων στον Αιγιαλό και πα-
ραλία μετά από μεταξύ τους συνεννόηση που θα συμπεριληφθεί στην Σύμβαση που θα υπογράψουν με τον Δήμο.
Πρόσθετες ομπρέλες και ξαπλώστρες σε περίοδο καλοκαιρινής αιχμής να μην τίθενται ανάμεσα στην ήδη υπάρχουσες και να τηρηθούν οι διατάξεις και οι Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών περί Δημοσίων Κτημάτων και οι υποδείξεις του Λιμεναρχείου της περιοχής μας περί του αδιαχώρητου και να μην αλλάξει ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της περιοχής.

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η Σύμβαση να παραδώσει το μίσθωμα στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να λύσει την σύμβαση εφ όσον το μίσθωμα δεν καταβληθεί στις ορισθείσες ημερομηνίες και να δημοπρατήσει ξανά το χώρο.

Απαγορεύεται ρητά η αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Οι ομπρέλες να τοποθετούνται ανά σετ (1 ομπρέλα και 2 ξαπλώστρες) σε επιφάνεια εμβαδού 5 μ.τ. σε απόσταση πλέον των πέντε ( 5 ) μέτρων από τη θάλασσα, να έχουν μεταξύ τους διάδρομο ενός μέτρου παράλληλα με την ακτογραμμή και ένα και είκοσι κάθετα προς αυτήν , να είναι τύπου ψάθινη με σιδερένιο σκελετό και ξύλινη βάση. Το τίμημα να αναγράφεται πάνω στην ομπρέλα και καθορίζεται 5 ευρώ συνολικά κατά ανώτατο όριο για το σετ (ομπρέλα και δύο καρέκλες).

Για τα θαλάσσια ποδήλατα και τα κανό να φέρουν νόμιμη άδεια από τη Λιμενική Αρχή.

Για τις καντίνες να είναι σύμφωνες με τις νόμιμες διατάξεις , να διακόπτουν τη λειτουργία τους με τη δύση του ηλίου , να μην φέρουν τραπεζοκαθίσματα και πέργολες , να έχουν ανώτατες τιμές σε βασικά προϊόντα ( νερό , καφές , τοστ ) , να έχουν υποχρέωση για την καθαριότητα των χώρων.

Οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας θα συνεπάγεται την λύση της σύμβασης.

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s