Παρατηρήσεις για την διαδικασία σχεδιασμού του Αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου

Επιστολή του δημάρχου Ικαρίας στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Α. Χαρίτση, τον Γ.Γ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ, την Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, την Τεχνική Γραμματεία και την Π.Ε.Δ Βορείου Αιγαίου. Ακολουθεί η επιστολή:

Σε απάντηση της πρόσκλησης σχετικά με την διαδικασία σχεδιασμού του Αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου (σχετικό 1) και της απόψεις του προέδρου της Π.Ε.Δ Βορείου Αιγαίου (σχετικό 2) οι οποίες δεν εκφράζουν το Δ.Σ της ΠΕΔ αφού δεν συνεδρίασε για αυτό το σκοπό.

Σας κοινοποιούμε ορισμένες παρατηρήσεις της διοίκησης του Δήμου Ικαρίας, που εκτιμούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να συνυπολογίσετε στην διαμόρφωση του οριστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου .

 • Αρχικά κρίνουμε ως θετική ενεργεία που συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, την διαμόρφωση ειδικού προγράμματος.
 • Στο σχετικό έγγραφο σας ορίζεται ως χρόνο ολοκλήρωσης της διαβουλευσης την 31η Μαΐου όταν το έγγραφο σας έφτασε στους δήμους την 31η Μαΐου. Αν επιδιώκετε την ουσιαστική συμβολή στην διαμόρφωση του προγράμματος από τους δυνητικούς δικαιούχους, θα έπρεπε να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τέλος Ιουνίου. Ώστε να μπορέσουν να δοθούν διευκρινήσεις και να υπάρξει ο αναγκαίος διάλογος ανάμεσα στο Υπουργείο και τους φορείς που απευθύνεστε.
 • Σύμφωνα με το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης. Γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα νησιά αλλά ειδικότερα στα μικρότερα.  θεωρούμε λογικό να τροποποιηθεί η πρόσκληση δίνοντας την δυνατότητα στους δήμους να υποβάλουν τουλάχιστον δυο  προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 • Παράλληλα  πιστεύουμε ότι πρέπει να περιορισθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι, δίνοντας βάρος στην ενίσχυση των υποδομών δημόσιου συμφέροντος, και  να αυξηθεί έστω και σε επόμενη φάση η διαθέσιμη χρηματοδότηση έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση τουλάχιστον μιας υποδομής μεγάλης κλίμακας σε κάθε νησί.
 • Στο σχέδιο της πρόσκλησης η λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2017. Θα  παρακαλούσαμε όπως μετατεθεί τουλάχιστον έως τις 31 Ιουλίου 2017.
 • Επιβάλλεται επίσης κατά την διαδικασία σύνταξης της σχετικής πρόσκλησης  να ληφθούν υπ οψιν τα προβλήματα που διέπουν το ασφυκτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε η  πρόσκληση του Αναπτυξιακού προγράμματος να μην διέπεται από τις αρχές της «ανταγωνιστικότητας»  και  της «επιλεξιμότητας»  έργων  και  δράσεων.
 • Εν συνεχεία θα ήταν χρήσιμο να προσδιοριστεί συγκεκριμένη κατανομή των πόρων τόσο ανά φορέα υλοποίησης (Περιφέρεια, δήμοι, κλπ) όσο και σε γενικούς και ειδικούς στόχους, δίνοντας έμφαση σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης λόγω των σοβαρών ελλείψεων στις σχετικές υποδομές, π.χ οδικά δίκτυα, λιμενικά έργα και Επεξεργασία λυμάτων.
 • Σε ότι αφορά τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος θα πρέπει να γίνει καθαρό ότι δεν θα ισχύουν προϋποθέσεις που υπάρχουν στο  Π.Ε.Π  Βορείου Αιγαίου, π.χ η πληθυσμιακή συγκέντρωση, επίσης στην ενίσχυση υποδομών διαχείρισης υδάτινων αποθεμάτων πρέπει να συμπεριληφθεί και η αξιοποίηση-εξυγίανση των γεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται  αυτή την στιγμή,  δίνοντας την δυνατότητα να παρέχονται σοβαρές ποσότητες νερού που δυστυχώς λόγω λειψυδρίας δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τις πηγές που υδροδοτούν πόλεις και χωριά του νησιού.
 • Πρέπει  επίσης να διευκρινιστούν  ως προς την επιλεξιμότητα των προτάσεων στο σημείο 3 του σχεδίου της πρόσκλησης ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Δηλαδή όταν αναφέρει ότι δεν εντάσσονται έργα που έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν  στο  Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου, αυτό αφορά την θεωρητική η την πραγματική δυνατότητα. π.χ έργο ύδρευσης η βιολογικού καθαρισμού που έχει ωριμότητα (μελέτες, αδειοδοτηση, κλπ) αλλά δεν εντάσσεται στο Π.Ε.Π λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας της πρόσκλησης που αφορούν τον μόνιμο πληθυσμό του οικισμού, (ανεξάρτητα αν είναι τουριστικός και 6 μήνες το χρόνο ο πληθυσμός του τριπλασιάζεται). Στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου έχει δυνατότητα να ενταχθεί ;
 • Επίσης πρέπει να διευκρινιστούν οι περιορισμοί των κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν κριτήριο προεπιλογής των προτάσεων. π.χ Ο δήμος Ικαρίας ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση ενός μοναδικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, των Ιαματικών πηγών Ικαρίας που αποτελούν ιδιοκτησία και λειτουργούν  από τον δήμο. Εκτιμώντας ότι η πρόταση είναι απόλυτα συμβατή με τον στόχο 4.1.3, με την φιλοσοφία του προγράμματος και με την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χαρίτση στην παρουσίαση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Υπουργείου στην Μυτιλήνη στις 13/3/2017 οπού  επισήμανε ότι : «Το στοίχημα της ανάπτυξης θα κριθεί από το κατά πόσο θα μπορέσουμε να ωθήσουμε την οικονομία σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας χωρίς να αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος». Το ερώτημα που χρήζει ανάγκης άμεσης απάντησης είναι αν η συγκεκριμένη πρόταση είναι επιλέξιμη;   
 • Τέλος χρειάζονται οπωσδήποτε τροποποιήσεις της πρόσκλησης στις διαδικασίες επιλογής και ένταξης των έργων (σημείο 6.3) γιατί διαφορετικά δεν αντιμετωπίζονται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι ισότιμα. Πρέπει να τροποποιηθούν τα σημεία που ορίζουν ότι:  « Οι προτάσεις αξιολογούνται με την σειρά υποβολής τους και εγγραφής στο πρωτόσκολο των εισερχομένων του ΥΠΟΙΑΝ» και ότι «η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί όταν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κατατεθούν γρήγορα 5 προτάσεις μεγάλου προϋπολογισμού από φορείς που διαθέτουν διοικητική επάρκεια (π.χ Περιφέρεια, μεγάλοι δήμοι περιφερείας, κλπ)  το πρόγραμμα θα εξαντληθεί πριν καν εξετασθούν όλες οι προτάσεις.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις που ελπίζουμε ότι θα συνυπολογιστούν στην διαδικασία σχεδιασμού του Αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου όπως μας ζητάει η σχετική επιστολή σας για έκφραση γνώμης και παρατηρήσεων, διαδικασία που προσδοκούμε να είναι  ουσιαστική και να μη  γίνεται για προσχηματικούς λογούς.

Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαβουλευσης, την τροποποίηση της  πρόσκλησης, και την απάντηση των ερωτημάτων μας, ώστε η διαδικασία σχεδιασμού του Αναπτυξιακού προγράμματος ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου να μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων του.

 Με   εκτίμηση

Ο  Δήμαρχος   Ικαρίας

 Στέλιος   Σταμούλος

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s