Εισήγηση για Καθορισμό χώρων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 3259/16-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Ν. Λαρδά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από τoν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και απόντα 5 μέλη.

Παρόντες ήταν επίσης: ο αντιπρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κηρύκου κ. Δημόπουλος Απόστολος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Πολυκάρπου κ. Τσεπέρκας Σταμάτης  και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Περδικίου κ. Καφούτης Γιάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο.

Αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν του συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση για Καθορισμό χώρων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας της Οικονομικής υπηρεσίας.

Έχοντας υπ’ όψιν:

– την υπ’ αριθμ.: ΔΔΠ0005159/58ΒΈΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/Β΄/9-4-2015),

-την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’), που τροποποίησε την ανωτέρω,

–  τις διατάξεις του άρθρου 56 του Νόμου  4384/2016 που παρατείνει την  εφαρμογή της  ΚΥΑ μέχρι 30/4/2017,

– την 67/30-4-2015 (Αρ. Πρωτ.:3487/14-5-2015, ΑΔΑ:6ΡΑ7ΩΕ4-ΡΒ6) απόφαση του  ΔΣ Ικαρίας

– το Νόμο 2971/2001,

– τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Αγ. Πολυκάρπου, Ραχών, Ευδήλου, Φραντάτου, Μαγγανιτη, και Αγ. Κηρύκου.

Σε συνεχεία των όσων αποφασίστηκαν στην  6η /2015 συνεδρίαση του ΔΣ. Σχετικά με την αποδοχή ή μη του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού από τον Δήμο μας. Συνεδρίαση που το ΔΣ ομόφωνα αποδέχτηκε το δικαίωμα απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού,  για δύο χρόνια σύμφωνα με το έγγραφο της κτηματικής  δηλαδή μέχρι τις 31/3/2017.

Απόψε θα συζητήσουμε με ποιόν τρόπο θα ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα ως Δήμος Ικαρίας έχοντας ως μοναδικό στόχο την κατά το δυνατόν καλύτερη εικόνα των παραλιών του νησιού μας και παράλληλα την πληρέστερη εξυπηρέτηση όσων τις επισκέπτονται για αναψυχή στη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ιδιαίτερα αναφέρουμε τις ανάγκες καθαριότητας των παραλιών και απρόσκοπτης εισόδου και κίνησης μέσα σ αυτές σε όσους τις επισκέπτονται, καθώς και της υποχρέωσης μας στα πλαίσια της ασφάλειας των λουομένων για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία της Μεσαχτής, καθώς είναι η μόνη παραλία του νησιού που έχει χαρακτηριστεί κατά τον νόμο ως πολυσύχναστη (άρθρο 7 π.δ. 23/2000  18Α)

Ότι αποφασιστεί από το ΔΣ  θα υλοποιηθεί με βάση στη σχετική κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα όσα διαλαμβάνονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και του άρθρου 56 του Νόμου  4384/2016 που παρατείνει την  εφαρμογή της  ΚΥΑ μέχρι 30/4/2017, η οποία εστάλη στους δήμους στις 12/5/2016.

Η παραπάνω κοινή Υπουργική Απόφαση εκτός από τα 14 άρθρα της συνοδεύεται και από Παράρτημα που αφορά της Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων   για απλή χρήση εντός ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 13 του Ν 2971/2001)

Με βάση τα παραπάνω και παίρνοντας υπ όψη τις αποφάσεις των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων εισηγούμαστε στο ΔΣ την εξής πρόταση για ψήφιση:

  1)  Για την παραλία Λιβάδι ΔΕ Ραχών κατά το ήμισυ στην ευθύνη της Δ.Κ. Ραχών και κατά το έτερο ήμισυ στην ευθύνη της ΤΚ  Αγίου  Πολυκάρπου, την παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας στο μέσον της παραλίας με την διαδικασία της δημοπρασίας (άρθρο 13 του ν. 2971/2001).  Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.   (άρθρο 11 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

Για την ίδια επίσης παραλία Λιβάδι  προτείνεται η παραχώρηση χρήσης σε τρίτο ή τρίτους για την τοποθέτηση ομπρελών με ή χωρίς ξαπλώστρες με την διαδικασία της δημοπρασίας.

Η συνολική προς παραχώρηση έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής έκτασης της παραλίας  δηλαδή 9.713/3=3.237 m2.

Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετημένα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας  που έχει συνολικά παραχωρηθεί , ο δε ελάχιστος χώρος  που καταλαμβάνει το κάθε «σετ» ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες συν ένα τραπεζάκι θεωρούνται τα 5 m (παράγραφος 6 του Παραρτήματος).

2)  Για την παραλία της Μεσαχτής  της Δ.Ε. Ραχών περιοχής ευθύνης της Τ.Κ. Αγίου   Πολυκάρπου προτείνεται η παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης  τροχήλατης καντίνας στο δυτικό άκρο με την διαδικασία της δημοπρασίας, κατά τα προαναφερόμενα.

Προτείνεται  επίσης για την ίδια παραλία της Μεσαχτής η παραχώρηση χρήσης έκτασης σε τρίτο ή τρίτους για την τοποθέτηση ομπρελών με ή χωρίς ξαπλώστρες και με την ίδια διαδικασία της δημοπρασίας .

Η συνολική προς παραχώρηση έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3  της συνολικής έκτασης της παραλίας δηλαδή  16.952/3 = 5.650 m2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προαναφερόμενα όπως για την παραλία Λιβάδι.

Εκτός των παραπάνω προτείνεται  να αντιμετωπιστεί θετικά κάθε τυχόν αίτημα για μίσθωση χώρου με δημοπρασία για θαλάσσια μέσα αναψυχής στην βάση όσων προβλέπονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 13 του ν. 2971/2001).

  • Για την παραλία του Κάμπου ΔΕ Ευδήλου προτείνεται παραχώρηση χρήσης για την τοποθέτηση μιας (1) τροχήλατης καντίνας με την διαδικασία της δημοπρασίας.

Επίσης  την παραχώρηση χρήσης  400  m2   για την  τοποθέτηση  40 «σετ», ομπρέλες- ξαπλώστρες , με την διαδικασία της δημοπρασίας.

4)  Για  την παραλία  Κυπαρίσσι  της ΔΕ  Ευδήλου  προτείνεται η παραχώρηση χρήσης για την τοποθέτηση μιας (1) τροχήλατης καντίνας και 200m2   για τοποθέτηση   20 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες.

5) Για την παραλία Μαγγανίτη της ΔΕ Ευδήλου προτείνεται η παραχώρηση χρήσης 5 m2, για τοποθέτηση περιπτέρου πώλησης  εισιτηρίων τουριστικού σκάφους

6) Για την παραλία  των Θέρμων της ΔΕ Αγίου Κηρύκου προτείνεται η παραχώρηση χρήσης

100m2   για τοποθέτηση   10 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες.

7) Για την παραλία Τσουκαλά της ΔΕ Αγίου Κηρύκου προτείνεται η παραχώρηση χρήσης 100m2   για τοποθέτηση   10 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες.

Οι  μισθωτές  μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου τους, μεριμνούν δε και για την ενημέρωση τόσο των λουομένων όσο και του Δήμου σε κάθε περίπτωση που τυχόν διαπιστώσουν καταπάτηση ή κατάληψη ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

Όλες οι παραπάνω παραχωρήσεις γίνονται έναντι ανταλλάγματος (Στην Γενική Γραμματεία δημόσιας Περιουσίας) το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 30%  επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιεί ο Δήμος. (Άρθρο 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

Τέλος το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα που υπογράφονται  από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από τον μισθωτή το παραπάνω αναφερόμενο 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 10  της ΚΥΑ)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

– την υπ’ αριθμ.: ΔΔΠ0005159/58ΒΈΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/Β΄/9-4-2015)

– την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’), που τροποποίησε την ανωτέρω

– τις διατάξεις του άρθρου 56 του Νόμου  4384/2016 που παρατείνει την  εφαρμογή της  ΚΥΑ μέχρι 30/4/2017,

– την 67/30-4-2015 (Αρ. Πρωτ.:3487/14-5-2015, ΑΔΑ:6ΡΑ7ΩΕ4-ΡΒ6) απόφαση του  ΔΣ Ικαρίας

– το Ν. 2971/2001

– τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Αγ. Πολυκάρπου, Ραχών, Ευδήλου, Φραντάτου, Μαγγανίτη και   Αγ. Κηρύκου

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, ως εξής:

1) Παραλία Λιβάδι ΔΕ Ραχών:

  α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας στο μέσον της παραλίας με την διαδικασία της δημοπρασίας.  Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  β) παραχώρηση χρήσης έκτασης σε τρίτο ή τρίτους για την τοποθέτηση ομπρελών με ή χωρίς ξαπλώστρες, με την διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής έκτασης της παραλίας,  δηλαδή 9.713/3=3.237 m2

Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετημένα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας  που έχει συνολικά παραχωρηθεί , ο δε ελάχιστος χώρος  που καταλαμβάνει το κάθε «σετ» ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες συν ένα τραπεζάκι θεωρούνται τα 5 m2   (ΟΜΟΦΩΝΑ)

2) Παραλία Μεσαχτής  Δ.Ε. Ραχών:

  α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης  τροχήλατης καντίνας στο δυτικό άκρο με την διαδικασία της δημοπρασίας, κατά τα προαναφερόμενα. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  β) παραχώρηση χρήσης έκτασης σε τρίτο ή τρίτους για την τοποθέτηση ομπρελών με ή χωρίς ξαπλώστρες και με την ίδια διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3  της συνολικής έκτασης της παραλίας δηλαδή  16.952/3 = 5.650 m2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προαναφερόμενα όπως για την παραλία Λιβάδι. (ΟΜΟΦΩΝΑ).

Επίσης θα αντιμετωπιστεί θετικά κάθε τυχόν αίτημα για μίσθωση χώρου με δημοπρασία για θαλάσσια μέσα αναψυχής στην βάση όσων προβλέπονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΟΜΟΦΩΝΑ)

3) Παραλία  Κάμπου  ΔΕ Ευδήλου:

  α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας με την διαδικασία της δημοπρασίας(ΟΜΟΦΩΝΑ)

  β) παραχώρηση χρήσης έκτασης 400  m2   για την  τοποθέτηση  40 «σετ», ομπρέλες- ξαπλώστρες , με την διαδικασία της δημοπρασίας (ΟΜΟΦΩΝΑ)

4) Παραλία  Κυπαρίσσι  ΔΕ  Ευδήλου:

  α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας με την διαδικασία της δημοπρασίας. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  β) παραχώρηση χρήσης  έκτασης 200  m2   για την  τοποθέτηση  20 «σετ», ομπρέλες- ξαπλώστρες , με την διαδικασία της δημοπρασίας (ΟΜΟΦΩΝΑ)

5) Παραλία Μαγγανίτη ΔΕ Ευδήλου: παραχώρηση χρήσης έκτασης 5 m2, για τοποθέτηση περιπτέρου πώλησης  εισιτηρίων τουριστικού σκάφους (ΟΜΟΦΩΝΑ)

6) Για την παραλία  των Θέρμων της ΔΕ Αγίου Κηρύκου: Παραχώρηση χρήσης 100m2   για τοποθέτηση  10 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ– Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ν. Καλαμπογιας, Ν. Καλαμαρας, Μ. Μπινικου, Κ. Σταμούλης και κ. Ηλ. Γαγλίας)

7) Για την παραλία Τσουκαλά της ΔΕ Αγίου Κηρύκου:  Παραχώρηση χρήσης 100m2   για τοποθέτηση  10 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Για τους ανωτέρω χώρους συμπεριλαμβανόμενης και τις παραλίας του Φάρου, οι έχοντες το δικαίωμα της αίτησης παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι), προς τους οποίους θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου στον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο.

Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δυο νοητές γραμμές που εκκινούν από τα όρια του προσώπου της επιχείρησης και καταλήγουν κάθετα στην ακτή.

Οι  μισθωτές  μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου τους, μεριμνούν δε και για την ενημέρωση τόσο των λουομένων όσο και του Δήμου σε κάθε περίπτωση που τυχόν διαπιστώσουν καταπάτηση ή κατάληψη ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

Όλες οι παραπάνω παραχωρήσεις γίνονται έναντι ανταλλάγματος (Στην Γενική Γραμματεία δημόσιας Περιουσίας) το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 30%  επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιεί ο Δήμος. (Άρθρο 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

  Τέλος το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα που υπογράφονται  από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από τον μισθωτή το παραπάνω αναφερόμενο 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 10  της ΚΥΑ) .

Γ. Εγκρίνει τη διενέργεια από την Οικονομική επιτροπή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των παραπάνω.

 Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερο από έναν από τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s