Σάμος: Ημερίδα για την Αγροτική Πολιτική και τους Συνεταιρισμούς

Το διήμερο 7&8-11-14 επισκέφτηκε τη Σάμο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της Ημερίδας για την Αγροτική Πολιτική και τους Συνεταιρισμούς στο Καρλόβασι.

Το απόγευμα της 7-11-14 συναντήθηκε με το ΔΣ της ΕΟΣΣ, όπου ανταλλάχτηκαν απόψεις για την γεωργική ανάπτυξη και τέθηκαν υπόψη τα αιτήματα των συνεταιριστών για στήριξη της αναγκαστικότητας, αλλά και σχετικά με το «κούρεμα» των χρεών της Ένωσης προς την Τράπεζα Πειραιώς κατά 50%.

Όσον αφορά την αναγκαστικότητα εκφράστηκε άλλη μια φορά η ξεκάθαρη στήριξη, όσον αφορά το «κούρεμα», θα εξεταστεί, παρόλο που η οικονομική θέση της Ένωσης, μακριά από «κόκκινα δάνεια» και ο στρατηγικός της χαρακτήρας για το νησί, σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που αναλύεται παρακάτω θα επιτρέψουν πολλά περισσότερα από ένα άπαξ μέτρο.

Το πρωί της 8/11/14 το κλιμάκιο επισκέφτηκε εγκαταστάσεις της ΕΟΣΣ και καλλιέργειες στην Σαμιακή ύπαιθρο.

Ακολούθησε η Ημερίδα το απόγευμα της 8/11/14, όπου παρουσιάστηκαν πολλά σημαντικά σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη της Σάμου και όχι μόνο.

Μιλώντας η Ειρ. Κατσινοπούλου, συντονίστρια του Τμήματος αγροτικής Πολιτικής, σχετικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους συνεταιρισμούς τόνισε:

Ότι η Κυβέρνηση της Αριστεράς θα προχωρήσει σε άμεση κατάργηση των “συνεταιρισμών σφραγίδων”. Η αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων θα γίνει μέσω της εκκαθάρισης και διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία σε ενεργούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα αποτελούν και τους φορείς υποδοχής των μελών του υπό εκκαθάριση συνεταιρισμού.

Θα δοθεί έμφαση στον παραγωγικό προσανατολισμό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) με υποχρεωτική διάθεση του μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής των μελών του συνεταιρισμού μέσα από αυτόν.
Χωρίς να παραγνωρίζεται η δυναμικότητα και η ανάγκη ύπαρξης σε ορισμένες περιπτώσεις μικρών συνεταιρισμών, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος είναι η δημιουργία ισχυρών πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων. Ο βασικός κορμός του συνεταιριστικού χάρτη θα είναι ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός, ο οποίος πρέπει να ελέγχεται και να διοικείται άμεσα από τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Εδώ πρέπει να λειτουργεί καθετοποιημένα το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας. Από την άλλη θα προβούμε σε κατάργηση του Ν.4015 και ειδικότερα των διατάξεων που ακυρώνουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι απαγορεύοντας στους συνεταιρισμούς να συμπράττουν και να συνιστούν μεταξύ τους ενώσεις. Θα υπάρχει δυνατότητα συμπράξεων συνεταιρισμών όπου κρίνεται σκόπιμο από τους ίδιους, χωρίς οι κάθε είδους συνεργασίες σε β’ βαθμό να αφαιρούν αντικείμενα και αρμοδιότητες από τον πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό, ή να στερούν από τα μέλη του το δικαίωμα ελέγχου και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Ταυτόχρονα θα γίνεται παροχή κινήτρων για την συγχώνευση και σύμπραξη πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητικό μέγεθος αυτών και η οικονομική βιωσιμότητα τους. Οι β/θμιοι συνεταιρισμοί (ενώσεις) θα ασχολούνται με ζητήματα περισσότερο σύνθετα όπως προμήθειας πρώτων υλών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς, marketing κλπ
Εκτός από τον αυτονόητο έλεγχο που ασκείται από τα μέλη και τα όργανα των ΑΣΟ, εποπτεία θα ασκείται και από μία δημόσια ανεξάρτητη αρχή.

Ρύθμιση χρεών με ταυτόχρονο λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο. Θα πρέπει να γίνει ρύθμιση των χρεών τους μετά από λογιστικό έλεγχο, απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που ευθύνονται για φαινόμενα κακοδιαχείρισης ενώ παράλληλα επιβάλλεται η εκπόνηση μελετών τόσο αποτίμησης της χρηματοοικονομικής και περιουσιακής κατάστασης τους όσο και οικονομικής βιωσιμότητας τους.

Για την ρύθμιση των χρεών των ενεργών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, μετά την διενέργεια λογιστικού ελέγχου και της απόδοσης ευθυνών, ακολουθεί μελέτη βιωσιμότητας του συνεταιρισμού. Ενδεικτικά, βιώσιμοι θεωρούνται όσοι, δεν έχουν  αρνητική καθαρή θέση, κεφάλαιο κίνησης μικρότερο του 70% του ετήσιου τζίρου και οι ετήσιες δανειακές υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το 70%  των ετήσιων κερδών. Υπάρχουν οι  βιώσιμοι συνεταιρισμοί . Από όσα μας είπε χθες το ΔΣ της ΕΟΣΣ φαίνεται να ανήκει σε αυτούς τους συνεταιρισμούς. Όσοι από αυτούς επιθυμούν να ενταχθούν σε ρύθμιση χρεών οφείλουν να καταθέσουν ένα σχέδιο εξυγίανσης.

Η ρύθμιση χρεών περιλαμβάνει τόσο τους τόκους υπερημερίας  και των πανωτοκίων που διαγράφονται όσο και μείωση των σημερινών επιτοκίων. Δυνητικά μπορεί να υπάρξει και περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.    Για όσους κριθούν μη βιώσιμοι από την μελέτη βιωσιμότητας, θα πραγματοποιηθεί από σχήμα που περιλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια,  μελέτη σκοπιμότητας για το πόσο είναι απαραίτητοι ή όχι για την τοπική ανάπτυξη και την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.  Για τους συνεταιρισμούς που κρίνονται απαραίτητοι για την τοπική ανάπτυξη, θα πραγματοποιηθεί κούρεμα χρέους ώστε να καταστούν βιώσιμοι, καθώς και κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου(μαζί με κάθε είδους τεχνική και οικονομική υποστήριξη), το οποίο θα παρακολουθείται αυστηρά για την υλοποίηση του από την θυγατρική της δημόσιας αγροτικής τράπεζας.
Θέση μας είναι η απαλλαγή από φορολογία των εσόδων που αποκτούν οι ΑΣΟ από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς των καταστατικών τους.

Θα δοθούν επενδυτικά κίνητρα για: μεταποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων, εξασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία, μείωση κόστους παραγωγής,προστασία τοπικού περιβάλλοντος, αύξηση των εξαγωγών,δημιουργία παραγωγικών και εμπορικών δικτύων.

Η δημοκρατική λειτουργία είναι βασικό σημείο. Εφαρμογή της αρχής: ένα μέλος – μία μερίδα – μία ψήφος.Εφαρμογή απλής αναλογικής με ολιγοσταυρία. Δυαδικό σύστημα διοίκησης με ένα διευθυντικό και ένα εποπτικό όργανο με σαφείς διακριτούς ρόλους με έλεγχο από τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών του συν/μου ή της Ένωσης , βάσει καταστατικού που στο σημείο αυτό θα είναι υποχρεωτικά διατυπωμένο σε σχετικό σχέδιο νόμου. Σε συνεταιρισμούς με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ενός συγκεκριμένου μεγέθους, ο έλεγχος να πραγματοποιείται με την υποχρεωτική συνδρομή ορκωτών λογιστών.

Τέλος σημαντικός κόμβος σε μια συνεταιριστική αναγέννηση είναι η δημόσια τράπεζα αγροτικής πίστης. Η δημιουργία δημόσιας τράπεζας αγροτικής πίστης θα αποτελέσει ακόμη ένα μέσο για την στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων. Πέραν της ευνοϊκής χρηματοδότησης προς αυτούς για επενδύσεις με αυστηρή παρακολούθηση της υλοποίησης τους, θα παρέχει οικονομοτεχνική βοήθεια ώστε να προκρίνονται οι κατάλληλες επενδύσεις προς την εξυπηρέτηση τόσο των μελών των συνεταιρισμών όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου λαμβάνοντας υπόψη πέραν από στενά οικονομικά κριτήρια βιωσιμότητας της επένδυσης, επίσης αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Μιλώντας η συντονίστρια του τμήματος αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για μέτρα στήριξης των παραγωγών εξήγγειλε την :

 • Επαναφορά του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια στα προμνημονιακά επίπεδα.
 • Καθιέρωση φθηνού αγροτικού πετρελαίου, σε ποσότητα που θα καθορίζεται από την ετήσια δήλωση καλλιέργειας κάθε παραγωγού.
 • Μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Κάρτα αγρότη  για την χορήγηση χαμηλότοκων, βραχυπρόθεσμων καλλιεργητικών δανείων, με οικονομικό πλαφόν
 • Ίση μεταχείριση  με τους υπόλοιπους φορολογούμενους (ατομικό αφορολόγητο 12.000, περισσότερες κλίμακες και αλλαγή των συντελεστών φορολογίας ώστε να ελαφρύνονται τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα)
 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
 • Κατάργηση της προκαταβολής φόρου
 • Εντατικοποίηση των κρατικών μηχανισμών ελέγχου της αγοράς και άμεση πάταξη των υπερτιμολογήσεων, των ενδοομιλικών συναλλαγών, των εναρμονισμένων τιμών και παράνομων ελληνοποιήσεων.
 • Υποχρεωτική αναγραφή τιμής παραγωγού και τόπου παραγωγής σε όλα τα σημεία πώλησης
 • Δημιουργία μητρώου εξαγωγέων
 • Ενεργοποίηση του μητρώου εμπόρων αγροτικών εφοδίων και προϊόντων
 • Στήριξη και προώθηση καινοτόμων τρόπων διάθεσης αγροτικών προϊόντων (π.χ ηλεκτρονικό εμπόριο)

 

«Απέναντι στο κυρίαρχο πρότυπο του ατομισμού και του κατακερματισμού του κοινωνικού ιστού», είπε κα Κατσινοπούλου, «αντιτάσσουμε τη συλλογικότητα και την αναγέννηση του συνεργατισμού και των τοπικών κοινοτήτων. Η οργάνωση των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων)  σε συνεργατικά σχήματα είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου μας. Εξίσου σημαντικό είναι να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι εμπλεκόμενοι με την αγροτική παραγωγή, όπως οι γεωτεχνικοί επιστήμονες, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα οι χιλιάδες άνεργοι από αυτούς μέσα από συνεργατικά σχήματα και κοινωνικές επιχειρήσεις,  τα περιβαλλοντικά κινήματα  και οργανώσεις, τα κινήματα «χωρίς μεσάζοντες»  και γενικότερα τα δίκτυα αλληλεγγύης. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη διέξοδο για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση  της ανεργίας, όπως επίσης να προσφέρει συμπληρωματικό εισόδημα σε ένα μεγάλο αριθμό νοικοκυριών.

Η στήριξη της επιστροφής στην ύπαιθρο θα περιλαμβάνει: Σε μακροχρόνια ανέργους παραχώρηση δημόσιας γης και κίνητρα αξιοποίησης σχολαζουσών γαιών.   Καταβολή ενίσχυσης , η οποία θα προηγείται της εγκατάστασης ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δαπανών αυτής. Διαρκή τεχνική και επιστημονική στήριξη καθώς και την εκ των προτέρων σχετική εκπαίδευση. Ευνοϊκή χρηματοδότηση με αποπληρωμή μόνο των τόκων για την πρώτη πενταετία.  

Σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός δικτύου ερευνητικών μονάδων, σε συνεργασία με τα ΑΕΙ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της υπαίθρου και της ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Έρευνα και ανάπτυξη του κλάδου της γεωργικής τεχνολογίας προσαρμοσμένης στις καλλιεργητικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας. Αυτό σημαίνει ότι γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί ένα ινστιτούτο για το σαμιώτικο αμπέλι.»

Εξήγγειλε κτηματολόγιο και χωροταξία παντού: «Ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, αποτύπωση των δημόσιων εκτάσεων που παραμένουν γεωργικά αναξιοποίητες. Χωροταξικός σχεδιασμός για  κάθε παραγωγική δραστηριότητα και παρεμπόδιση κερδοσκοπικών αλλαγών χρήσης σε βάρος της γεωργικής γης.  Αναδασμοί,προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, παροχή κινήτρων για αποφυγή κατάτμησης γεωργικής γης, φορολογικά αντικίνητρα για όσους κατέχουν γεωργική γη και δεν την καλλιεργούν.

Υποστήριξη και ενεργοποίηση όλων των δημόσιων δομών  που σχετίζονται με το γενετικό υλικό της γεωργίας όπως είναι τα κέντρα σποροπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης φυτών και ζώων, τράπεζες σπόρων και γενετικού υλικού αλλά και στήριξη των ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων  που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατήρησης, αναπαραγωγής, εμπορίας και προώθησης του εγχώριου γεωργικού γενετικού υλικού.»

Τοποθετήθηκε υπέρ μίας νέας ριζοσπαστικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. «Η μεταρρύθμιση  της ΚΑΠ  του 2003 και οι ρυθμίσεις του  «ελέγχου υγείας» το 2008, επέφεραν δυσμενέστατα αποτελέσματα στην ελληνική αγροτική παραγωγή, επιτείνοντας τα μακροχρόνια διαρθρωτικά της προβλήματα και οξύνοντας την παρατεταμένη κρίση. Η καταστροφική όπως αποδείχθηκε αποδέσμευση των ενισχύσεων από την παραγωγή και οι εθνικά απαράδεκτες επιμέρους ρυθμίσεις στα κρίσιμα αγροτικά προϊόντα ( ελαιόλαδο, τεύτλα, καπνό, βαμβάκι, σιτάρι, οπωροκηπευτικά, κρασί) οδήγησαν σε μαζική εγκατάλειψη δυναμικών καλλιεργειών, μείωση του όγκου και της αξίας της παραγωγής και ραγδαία  συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού, ιδίως των μικρομεσαίων  αγροτών, με αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές συνέπειες.

Ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 είναι για πρώτη φορά τόσο  άμεσα συνδεδεμένος με την συνολική πολιτική λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού της ΕΕ και της οικονομικής κρίσης.  Με τον νέο μειωμένο προϋπολογισμό η Ελλάδα χάνει το 12% του δημοσιονομικού φακέλου των άμεσων ενισχύσεων και το 6% των πόρων για αγροτική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απαράδεκτη ρήτρα της αναστολής χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης αν δεν τηρηθούν τα ασφυκτικά δημοσιονομικά μέτρα που επιβάλλει το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, όπως προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ.  Μια απαράδεκτη ρύθμιση που ακυρώνει στην πράξη την έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σε μια περίοδο που ιδίως οι χώρες του Νότου που βρίσκονται σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, έντονης ύφεσης και υψηλότατης ανεργίας, έχουν την απόλυτη ανάγκη των κοινοτικών πόρων ώστε να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους.

Η μείωση των δασμών και των δασμολογικών ποσοστώσεων που έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες για στρατηγικού χαρακτήρα ελληνικά και μεσογειακά αγροτικά προϊόντα, αποτελεί θέμα ιδιαίτερης προσοχής και επαναδιαπραγμάτευσης από την ελληνική πλευρά, με στόχο την προστασία των ελληνικών- μεσογειακών προϊόντων.

Σε επίπεδο ΕΕ, με την δημιουργία κατάλληλων συμμαχιών ιδίως των χωρών του Νότου, επιδιώκουμε μια ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ με στόχο: Αύξηση των προϋπολογισμού για τη γεωργία. Ακύρωση της ρήτρας της αναστολής χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης αν δεν τηρούνται οι όροι του συμφώνου δημοσιονομικής σταθερότητας. Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου διαχείρισης γεωργικών κρίσεων χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το ταμείο αυτό θα έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των παραγωγών από ιδιαίτερα σοβαρές φυσικές καταστροφές καθώς και από  αναταραχές στις διεθνείς αγορές προϊόντων.Ενδυνάμωση του ρόλου της αγροτικής πολιτικής ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη πολιτική στήριξης της νησιωτικής και ορεινής παραγωγής. Προτεραιότητα στην ποιοτική γεωργία (ποιοτικά, παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα) και ολική απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων.»

Κερασίνα Ραυτοπούλου , μέλος της γραμματείας του Τμ. Οικον. Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

«Όπως είναι γνωστό η Eurobank μαζί με την Εθνική, την Πειραιώς και την ALPHA επιλέχθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ως συστημικές τράπεζες, προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθούν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με δημόσιο χρήμα. Η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank π.χ. έγινε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δημόσιο χρήμα και επιπλέον της παραχωρήθηκε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως δώρο για τον εξωραϊσμό της. Ερχόμαστε και στην περίπτωση της  Αγροτικής, όχι μόνο δεν έγινε ισότιμη διαπραγμάτευση, άλλα ουσιαστικά χαρίσθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 1 δις στην τράπεζα Πειραιώς με ένα προκλητικά χαμηλό αντάλλαγμα 95 εκ., ενώ η τρέχουσα αξία της περιουσίας της Αγροτικής, που στην  πραγματικότητα αποτελεί εκποιημένη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι σήμερα ξεπερνά  το 1,5  δις, αυξάνοντας σημαντικά την αξία της τράπεζας. Στη συνέχεια η Πειραιώς έλαβε και την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους 7,47 δις. Ακολούθησε η μεταβίβαση των Ελληνικών υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών, χωρίς η Πειραιώς να καταβάλει τίποτε, και μάλιστα με προικοδότηση από το ΤΧΣ ύψους 1,6 δις.

Σήμερα το μεγάλο ζητούμενο είναι η αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά. Οι τράπεζες «θωρακίστηκαν» με λεφτά του ελληνικού λαού. Το κόστος ‘διάσωσης’ των τραπεζών για το ελληνικό Δημόσιο είναι 40 δισ. ευρώ και συνυπολογίζοντας και την αναβαλλόμενη φορολογία το κόστος ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ».

Η στόχευση πρέπει να είναι ενίσχυση της ρευστότητας προς την αγορά και ανακούφιση των δανειοληπτών Το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του ως  βασικός μέτοχος των τεσσάρων τραπεζών.

ΟΙ τραπεζίτες σχεδιάζουν στοχεύουν στη διαφοροποίηση της μετοχικής σύνθεσης, στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής ιδιωτών και στην απεξάρτηση από το Δημόσιο/Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης.

Ας σημειώσουμε ότι ενώ το Ταμείο Χρηματοσπιστωτικής Στήριξης είναι αποκλειστικά δημόσιο χρήμα, δεν διοικείται από το δημόσιο.

Ο μεγάλος «βραχνάς» για τους τραπεζίτες παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών στο διοικητικό καθεστώς. Οι τραπεζίτες θα επιχειρήσουν να διαθέσουν ποσοστό σε ιδιώτες, προκειμένου να διατηρήσουν τον απόλυτο μετοχικό έλεγχο και ετοιμάζονται πυρετωδώς για το επόμενο μεγάλο βήμα, που είναι να περάσουν οι τράπεζες σε ιδιωτικά χέρια. Εμείς λέμε ότι το δημόσιο πρέπει και μπορεί αυτή την στιγμή με βάση τα νομικά ισχύοντα να διατηρήσει τον έλεγχο των τραπεζών, να ασκήσει το δικαίωμα του στην διοίκησή τους, έτσι ώστε με βάση ένα εθνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης να προχωρήσει στην πραγματική εξυγίανση των τραπεζών (δηλ καθαρισμός του χαρτοφυλακίου τους από τις επισφάλειες και επιστροφή στην πιστωτική λειτουργία, δηλαδή στην παροχή ρευστότητας), με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Βέβαια αυτές οι τράπεζες, μετά την εξυγίανση τους ακόμα και υπό τον έλεγχο του Δημοσίου δεν μπορούν να αναλάβουν αποκλειστικά το κόστος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Χώρας.

Αυτό θα γίνει από την Αναπτυξιακή Τράπεζα που σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε. Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια η Γερμανία έχει αναπτυξιακή τράπεζα. Η τράπεζα αυτή που μπορεί να λειτουργήσει σε ελάχιστους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα μπορέσει να σηκώσει το πιστωτικό βάρος της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Η δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα θα ενοποιήσει υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων και να διευκολύνει την άντληση και διοχέτευση πόρων προς τη πραγματική οικονομία. Η αναπτυξιακή τράπεζα θα συνδεθεί με τις τράπεζες ειδικού σκοπού για τους μικρομεσαίους και τους αγρότες. Το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης του δημόσιου, ενδιάμεσου φορέα και το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης της ίδρυσης τραπεζών ειδικού σκοπού, που συνολικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί και  “από το λεγόμενο «μαξιλάρι» των, περίπου, 11 δισ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις τράπεζες”.
Ας δούμε όμως τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια.

Σχεδιάζουν τη ρύθμιση των συνολικών επιχειρηματικών οφειλών (προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ) με διαγραφές ή μετοχοποίηση, αφού όμως προηγουμένως κριθούν βιώσιμες.

Στα επιχειρηματικά δάνεια, οι τράπεζες θα έχουν μια σειρά επιλογών, όπως διαγραφή, κούρεμα ή αναδιάρθρωση, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης χωρίς όμως αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. αλλά με αδιαφάνεια και όρους συναλλαγής.

Συγκεκριμένα δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ώστε η κλαδική κατανομή των νέων κεφαλαίων να προσανατολιστεί σε ανάπτυξη με προοπτική και να προσεχθούν ιδιαίτερα οι παραγωγικοί κλάδοι, που έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ, ή οι κλάδοι που εξασφαλίζουν επάρκεια σε βασικά αγαθά (διατροφής, υγείας κ.λ.π.). Επίσης η διατήρηση των θέσεων εργασίας ή και η αύξησή τους, δεν αποτελεί κριτήριο για τις αποφάσεις περί βιωσιμότητας των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.


Η  Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών (που από ότι μα είπε το ΔΣ δεν έχει «κόκκινα δάνεια») είναι και αυτή για τις Τράπεζες και την Κυβέρνηση μια επιχείρηση και έτσι θα κριθεί σε σχέση με τα δάνεια, την υπερχρέωση και δυσκολία της που προκύπτει από την ανάγκη πληρωμής πολύ μεγάλων ποσών για την αποπληρωμή των δανείων σε βάρος των συνεταιριστών της. Δεν κρίνεται με βάση τα κριτήρια που βάλαμε παραπάνω και είναι για μας πολύ σημαντικά.

Ας δούμε την περίφημη νομοθετική παρέμβαση του Δένδια που κατατέθηκε μόλις πριν αποχωρήσει από το υπουργείο Ανάπτυξης για το Εθνικής Άμυνας. Οι διατάξεις, που περιέχει οδηγούν σε άλωση της ιδιωτικής περιουσίας, με διαδικασίες fast track;

Για τις ρυθμίσεις οφειλών, που εξαγγέλλονται και την επιλεκτική διαγραφή οφειλών, δεν λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής των οφειλετών, ούτε συνδέονται με άλλα κίνητρα (απασχόληση, συμβολή στην τοπική κοινωνία, είδος δραστηριότητας κ.λπ.) και φυσικά δεν δημιουργείται καμία υποχρέωση στις τράπεζες να τη δεχθούν, ούτε διαμορφώνονται αντικειμενικές συνθήκες και προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό τους.

Σκληρός και εξοντωτικός όρος κρίνεται και ο όρος της αναστροφής της όλης διαγραφής και ρύθμισης εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του για τρεις μήνες. Έτσι σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υγείας ή, το πιθανότερο, κάμψης των εσόδων της επιχείρησης, ο επιχειρηματίας ρίχνεται στην πυρά και η επιχείρησή του, φυσικά, μαζί. Επίσης παντελής η απουσία ελέγχου για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα χορηγηθέντα κεφάλαια δαπανήθηκαν/επενδύθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.

Για την την έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σημειώνουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για επίσπευση της διαδικασίας των πλειστηριασμών και των δικαστικών μέτρων και ακύρωση (σχεδόν) του πτωχευτικού κώδικα και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα οι τράπεζες ορίζουν ειδικό διαχειριστή για εκποίηση της περιουσίας των δανειζομένων και αφορά όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή νομικής μορφής, δηλαδή και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων. Για την Ένωση της Σάμου φυσικά είναι η ίδια η Πειραιώς.

Ο ειδικός διαχειριστής με γρήγορες και συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς περιορισμούς θα προχωρεί σε εκποίηση των ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης. Δηλαδή προδιαγράφεται μια διαδικασία fast track για την πλήρη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που θα κριθούν μη βιώσιμες από τις τράπεζες.

Αυτό σημαίνει ότι θα αποφασίζουν οι τράπεζες την ταχεία εκκαθάριση των επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, δηλαδή, δεν είναι βιώσιμες χωρίς όμως να ορίζονται ποια θα είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας.

Η πλήρης και απόλυτη ελευθερία των τραπεζών να αποφασίσουν για το αν και πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές των πιστούχων τους, σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν να στηρίξουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να οδηγήσουν στην εκκαθάριση κάποιες άλλες, με κριτήρια άσχετα με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.  Χρησιμοποιείται δηλαδή το ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων, ως μοχλός πίεσης για την αναδιάρθρωση των κλάδων και τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής τάξης και επιχειρήσεων με κυρίαρχο τον ρόλο των τραπεζών και των μετόχων τους

Το σκανδαλώδες είναι, ότι όλες οι πράξεις μεταβίβασης απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, ή δικαίωμα δημοσίου εκτός από ΦΠΑ.  Επιπλέον προσφέρονται αφειδώς φορολογικές ελαφρύνσεις στις τράπεζες, που θα διαγράψουν μέρος των οφειλών των επιχειρήσεων, που οι ίδιες θα επιλέξουν και θα συμφωνήσουν μεταξύ τους ότι είναι βιώσιμες. Η χρεωστική διαφορά (οριστική ζημία), λόγω πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει για τους πιστωτές από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε 15 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή. Αυτό το τελευταίο στοιχείο, μπορεί να οδηγήσει και στην απόσυρση ή στην τροποποίηση αυτού του σχεδίου γιατί έκανε και τους διεθνείς δανειστές μας να αντιδράσουν σε αυτή την σκανδαλώδη φορολογική ασυλία.

 Υπενθυμίζουμε ότι την  πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνολική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους από έναν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης χρέους, που συνυπολογίζει όλες τις υποχρεώσεις του και το ποσό της αποπληρωμής ορίζεται,αφού ληφθούν υπόψη οι ελάχιστες οικογενειακές δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή σύμφωνα με το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται οριζόντια μέτρα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής και η αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής και παράλληλα να αποκλείονται οι έχοντες.

Για τα επιχειρηματικά χρέη θα θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των σχεδίων αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ για την ανάκαμψη της οικονομίας, τις θέσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και, βέβαια, τις ανάγκες της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας. Σημειώστε το αυτό για την περίπτωση μας, την περίπτωση του συνεταιρισμού των αμπελοκαλλιεργητών της Σάμου με την τόσο σημαντική θέση του στην οικονομία του νησιού.

Τα δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν στο σύνολό τους και δεν υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν από τις τράπεζες λόγω μη βιωσιμότητας της ρύθμισης, θα μεταβιβάζονται στον ενδιάμεσο φορέα.

Όλες οι ρυθμίσεις,  και κυρίως εκείνες που θα προβλέπουν και διαγραφή χρεών, θα γίνονται αυστηρά με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να ωφεληθούν εκείνοι, που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη ή για τους οποίους δεν υπάρχει άλλη λύση.

Καλογερή Αγνή, βουλευτής.

Η ΈΟΣΣ ήταν και είναι αίτημα των αμπελοκαλλιεργητών της Σάμου.

Η αναγκαστικότητα είναι απαραίτητη για την προστασία των αγροτών, αλλά και της ποιότητας του μοναδικού προϊόντος του Σαμιώτικου κρασιού.

Η Ένωση είναι σήμερα υγιής επιχείρηση, έχει βέβαια σημαντικό πρόβλημα που οφείλεται στο κόστος δανεισμού.

Στηρίζουμε την αναγκαστικότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ασκούμε κριτική στον πελατειακό τόπο που χρησιμοποίησε την διοίκησή της το δικομματικό σύστημα ΠΑΣΟΚ/ΝΔ. Εμείς ονειρευόμαστε την εμπνευσμένη διοίκηση του Ιπποκράτη Ζαΐμη.  Παρόλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα οφείλονται στην υπερφορολόγηση, στα μνημόνια, στην λιτότητα και την κάμψη της κατανάλωσης, στην εκποίηση της αγροτικής και τα ληστρικά επιτόκια κλπ.

(Θα διανεμηθεί η ομιλία της Βουλευτή από την ίδια σύντομα)

Καθηγητής Αντώνης Μωυσίδης  

Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών  στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως σε πολιτικές του Κράτους, ήρθε κυρίως από τα πάνω και όχι τόσο από τα κάτω. Ήταν συνέπεια της πολιτικής του κράτους να στηρίξει την αγροτική ανάπτυξη με παροχή πιστώσεων προς τους αγρότες, όπου ο συνεταιρισμός που λειτουργούσε πρωτίστως ως πιστωτικός.  Ήταν η εγγύηση για την σωστή χρήση και επιστροφή του δανείου. Έχουμε το σχήμα: αγροτική τράπεζα-συνεταιρισμός- αγρότης. Αυτή η σχέση τερματίστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν η Αγροτική τράπεζα έχασε τον ρόλο που είχε και αυτό είχε επίπτωση στην κακή πορεία των συνεταιρισμών.

Παρά τις όποιες «ιδιομορφίες» οι συνεταιρισμοί βοήθησαν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δεκαε­τία του ’40, με τις τεράστιες καταστροφές τόσο στην παραγωγή όσο και στο ανθρώπι­νο δυναμικό από την Κατοχή και τον Εμφύ­λιο.

Η χώρα και ο αγροτικός κόσμος στη δεκαετία του ’50 βγήκαν βαθιά τραυμα­τισμένοι. Αλλά από τη δεκαετία του ’60 η μηχανή στον αγροτικό τομέα έχει πά­ρει μπρος. Η μαζική μετανάστευση 1,5 εκατ. αγροτών από την ύπαιθρο διευκολύνει την επιβίωση όσων παρέμειναν σ’ αυτήν.

Η κορύφωση και η κρίση των συνεταιρισμών είναι στην δεκαετία 80-90. Έχουμε την ΕΟΚ , το ΠΑΣΟΚ και με όλα τα γνωστά, αλλά κυρίως έχουμε το άνοιγμα σε ένα νέο διεθνές τοπίο, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική πολιτική για αυτή την μετάβαση.  Σε αυτό το νέο τοπίο σημειώστε την υποχρέωση της χώρας να συμμορφώνεται ως προς τις καλλιέργειες με την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και να συμμορφώνεται ως προς την τραπεζική πίστη (από αυτό εδώ άλλαξε και ο ρόλος της Αγροτικής Τράπεζας)αλλά να σέβεται και άλλες παραμέτρους σχετικά με τον τρόπο παραγωγής για να μην υπάρχει ας πούμε ενίσχυση ελληνικών προϊόντων σε βάρος προϊόντων των συνεταίρων μας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι η εισροή των κεφαλαίων μέσω των επιδοτήσεων και των άλλων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντοτε παραγωγικά. Δεν συνέβαλλαν σημαντικά για τη βελτίωση των διαρθρωτικών δομών, των υποδομών, της παραγωγικής διαδικασίας κλπ. Βελτίωσαν βέβαια το επίπεδο ζωής ενός μέρους των αγροτών στο επίπεδο της κατανάλωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των αγροτών αποτελούσαν πάντα το πιο φτωχό κομμάτι του ελληνικού λαού και η απαίτηση για βελτίωση των όρων ζωής τους δεν ήταν απαραίτητα αρνητική εξέλιξη. Η σχεδιασμένη πολιτική του Κράτους θα έκανε πιο αποτελεσματική την αξιοποίηση των χρηματικών αυτών εισροών. Δεν φαίνεται να υπήρξε. Οι επιλογές του  και συμφωνία του σε αρνητικές πολιτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής βάθυναν την κρίση. Από το 90 και μετά έχουμε πλέον την συνεχή, σχεδιασμένη αποδόμηση όλου αυτού του πλέγματος δεκαετιών αγροτικής ζωής και αγροτικής ανάπτυξης. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια χαμένη τριακονταετία σε ό,τι αφορά τις δραστικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν και στις διαρθρώσεις και στην παραγωγή. Άλλωστε αυτό επισημαίνεται από τους επιστήμονες και ειδικούς επί χρόνια.

Σήμερα πλέον εισάγουμε τα πάντα. Ακόμα και φασόλια στη χώρα της φασολάδας. Και εξάγουμε χύμα λάδι στην Ιτα­λία, που το τυποποιεί και το πουλάει σαν δικό της.

Ασφαλώς, ο παραμελημένος και απαξιωμένος για πολλά χρόνια, αγροτικός τομέας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και ανάταξης της επαρχίας και της συνολικής εθνικής οικονομίας. Δεν διαθέτουμε άλλωστε, ως χώρα, και πολλές άλλες αναπτυξιακές διεξόδους. Φέρουν τεράστια ευθύνη όλοι όσοι αντιμετώπισαν με περιφρόνηση τον κρίσιμο αυτό τομέα παραγωγής και απασχόλησης και τον εγκατέλειψαν ουσιαστικά, πιστεύοντας ότι η τεχνητή ευμάρεια των περασμένων χρόνων θα συνεχιστεί για πολύ χωρίς πραγματική παραγωγή.

Ήταν εγκληματική η αδιαφορία τους για την οργάνωση και κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων και πηγών πλούτου της χώρας, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιβάλλεται να ρίξουμε μια καινούργια ματιά για να αναστήσουμε ουσιαστικά την παραμελημένη αυτή παραγωγική βάση. Πρέπει να επισημάνουμε ότι σήμερα έχουμε πια ένα ικανό αγροτικό ανθρώπινο δυναμικό, πολύ πιο μορφωμένο, σε σχέση με το παρελθόν, πληροφορημένους και με ανοιχτούς ορίζοντες και αυξημένες ικανότητες υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, καινοτομιών, νέων προϊόντων, νέων μορφών οργάνωσης κλπ.

Ακολούθησε έντονος αλλά διαφωτιστικός και δημιουργικός διάλογος που επικεντρώθηκε στο μέλλον της Ένωσης .

Ως ΣΥΡΙΖΑ Σάμου τονίζουμε ότι υποστηρίζουμε την αναγκαστικότητα και τιθέμεθα αλληλέγγυοι στιςσυλλογικές αποφάσεις των αμπελοκαλλιεργητών συνεταιριστών σχετικά με την ανάγκη δραστικήςαντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας της δανειακής εξάρτησης της ΕΟΣΣ από τηνΤράπεζα Πειραιώς με εξοντωτικούς όρους

ΕΦΠΑΛΙΝΟΣ

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s