Πρόσληψη 69 αρχαιολόγων από τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Πολύμηνες προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ακατάγραφων κινητών μνημείων

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει 69 αρχαιολόγους με εξειδίκευση:

α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου),

β) την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου),

γ)την Προϊστορική Αρχαιολογία,

δ) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή/ και Μεταβυζαντινής περιόδου,

ε) την Λιθοτεχνία της Παλαιολιθικής ή /και Νεολιθικής περιόδου,

στ) την Αρχαιοζωολογία,

ζ) την Νομισματική (Αρχαίων ή/ και Βυζαντινών/Μεταβυζαντινών χρόνων),

η) την Αρχαία Ελληνική Επιγραφική,

θ) την Ιαπωνική Πολιτιστική Κληρονομιά.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί σε μουσεία, συλλογές, εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας των Β΄ Ε.Π.Κ.Α., Γ΄ ΕΠΚΑ, Δ΄ Ε.Π.Κ.Α., Ε΄ Ε.Π.Κ.Α., ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α., Η΄ Ε.Π.Κ.Α., Θ΄ Ε.Π.Κ.Α., Ι΄ ΕΠΚΑ, ΙΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΔ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΗ Ε.Π.Κ.Α., ΙΘ΄ Ε.Π.Κ.Α., Κ΄ ΕΠΚΑ, ΚΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΔ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΗ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Λ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.,   ΛΔ’ Ε.Π.Κ.Α., ΛΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΘ΄ Ε.Π.Κ.Α., 1ης Ε.Β.Α., 2ης Ε.Β.Α., 3ης Ε.Β.Α, 4ης Ε.Β.Α., 5ης Ε.Β.Α., 6ης Ε.Β.Α., 7ης Ε.Β.Α., 8ης Ε.Β.Α., 10ης Ε.Β.Α., 11ης Ε.Β.Α., 12ης Ε.Β.Α., 13ης Ε.Β.Α., 14ης Ε.Β.Α., 15ης Ε.Β.Α., 16ης Ε.Β.Α., 17ης Ε.Β.Α., 18ης Ε.Β.Α., 19ης Ε.Β.Α., 20ης Ε.Β.Α., 21ης Ε.Β.Α., 22ης Ε.Β.Α., 23ης Ε.Β.Α., 24ης Ε.Β.Α., 25ης Ε.Β.Α., 26ης Ε.Β.Α., 28ης Ε.Β.Α., καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος, σε μουσεία και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Εφορείας Παλαιοανθωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, στο Νομισματικό Μουσείο, στο Επιγραφικό Μουσείο και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 27/6/2014 έως και 3/7/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Οι θέσεις στη Λέσβο

Σ’ ό,τι αφορά στις δύο θέσεις απ’ τις 69 με έδρα στη Λέσβο, στην προκήρυξη η πρώτη είναι η με αριθμό Κατηγορία 18 και είναι Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία ή Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (από την Πρωτογεωμετρική έως και τη Ρωμαϊκή Περίοδο), με περιοχή απασχόλησης την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (Μυτιλήνη: Αρχαιολογικό Μουσείο, λοιποί αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, συλλογές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Κ΄ ΕΠΚΑ στη Λέσβο).

Η δεύτερη θέση με αριθμό Κατηγορία 50 είναι ομοίως Π.Ε. Αρχαιολόγων, με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Περιόδου και περιοχή απασχόλησης την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (Κάστρο Μυτιλήνης, Κάστρο Μολύβου, Αρχοντικό Βόντελα στη Μύρινα, ιεροί ναοί, λοιποί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία, συλλογές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της 14ης ΕΒΑ στη Λέσβο).

Η πρόσληψη του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού θα γίνει προκειμένου να υλοποιηθεί πρωτογενής καταγραφή και τεκμηρίωση ακατάγραφων κινητών μνημείων, κατόπιν εκπαίδευσης από ειδική ομάδα εργασίας της Διεύθυνσης Μνημείων στη χρήση του συστήματος καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης του περιεχομένου των πεδίων τεκμηρίωσης και της ορθής χρήσης της ορολογίας και των καταλόγων προεπιλεγμένων τιμών. Η τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει και φωτογράφιση των μνημείων αυτών, με πρωταρχικό στόχο την ταύτισή τους, ενώ παράλληλα θα επιλεγούν τα μνημεία για τα οποία απαιτείται επαγγελματική φωτογράφιση. Επιπλέον, το προσωπικό που θα προσληφθεί στο πλαίσιο του υποέργου, θα υποστηρίξει τη διαδικασία της επιλογής των καταγεγραμμένων μνημείων τα οποία θα ψηφιοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης δικαιωμάτων (π.χ. οπτικού υλικού), και θα βοηθήσει στην προετοιμασία των χώρων ψηφιοποίησης (π.χ. μεταφορά αρχαιολογικών δελτίων, φωτογραφιών κ.λπ.) προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του αναδόχου που θα αναλάβει την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και φωτογράφιση των καταγεγραμμένων κινητών μνημείων.

Θέσεις υπάρχουν και στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Σάμου 

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s