Απόφαση για ίδρυση Καταφυγίου άγριας ζωής στου Ράντη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2013

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1619/21-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Δ. Κουρελή, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πριν την  έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου ο Πρόεδρος διαπίστωσε  σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, απόντα 2 μέλη και ονομαστικά οι:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ

        ΑΠΟΝΤΕΣ

1

ΛΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ            Αντιδήμαρχος

1

ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ               Αντιδήμαρχος

2

ΚΟΧΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

3

ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ           Αντιδήμαρχος

4

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Αντιδήμαρχος

5

ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Πρόεδρος ΔΣ

6

ΣΚΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8

ΛΑΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

9

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10

ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

11

ΡΑΠΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

12

ΡΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜ.

14

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

15

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

16

ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

17

ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18

ΤΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

19

ΓΑΓΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Ικαρίας κ. Χριστόδουλος Σταυρινάδης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πολίτης  Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου  Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

 Μετά τη  διαπίστωση της απαρτίας ο  πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ηλ. Λεριάδη, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε:

«Η Ικαρία είναι ένα νησί με ξεχωριστή οικολογική σημασία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, στην Ικαρία εντοπίζονται 13 ελληνικά και 29 αιγαιακά ενδημικά είδη χλωρίδας, εκ των οποίων τα 15 είναι ενδημικά. Στο νησί απαντούν 2 φυτά, 1 αμφίβιο και 5 θηλαστικά του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (“Ζώα και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης”) καθώς και 1 αμφίβιο και 5 ερπετά του παραρτήματος IV της ίδιας Οδηγίας (“Ζώα και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία”), αλλά και 12 φυτικά είδη που προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81, το οποίο απαγορεύει την εκρίζωση και την με κάθε τρόπο καταστροφή των αναφερόμενων βλαστικών ειδών. Επιπλέον, η Ικαρία παρουσιάζει ενδιαφέρουσα ορνιθοπανίδα στην οποία έχουν εντοπιστεί και καταχωρούνται 36 είδη μεταναστευτικών και ενδημικών πουλιών. Τα ανωτέρω εντοπίζονται ιδιαιτέρως στο δάσος του Ράντη, το οποίο αποτελεί το τελευταίο εναπομείναν Δρυοδάσος Αριάς στο Αιγαίο και ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Μέσα στα 16.000 στρέμματα φιλοξενείται μεγάλος αριθμός σπάνιων ενδημικών προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενώ τα δέντρα βελανιδιάς είναι υπεραιωνόβια.

Παρά τη σπουδαιότητα και μοναδικότητά του, το Δάσος του Ράντη δεν διέπεται από κάποιο καθεστώς προστασίας, μολονότι το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είχε υποβάλλει προς την Διεύθυνση Δασών Σάμου σχετική εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής το έτος 2009, η οποία δεν τελεσφόρησε με επίκληση λόγων μη βάσιμων. Το μοναδικό υφιστάμενο προστατευτικό πλαίσιο είναι η από 10.5.2012 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σάμου περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης μέρους τους Δάσους (ΑΔΑ Β4160Π1Ι-8Α7)

Εν όψει του  γεγονότος ότι υπάρχει ώριμη  μελέτη του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος  και συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του Δάσους του Ράντη στο προστατευτικό  πεδίο του Ν. 2637/98, πρέπει να ζητηθεί  να κηρυχθεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής, καθώς αποτελεί ένα χρήσιμο νομικό και πραγματικό εργαλείο προστασίας της περιοχής.

Ειδικότερα  σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν 2637/1998 (ο οποίος τροποποίησε τις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 254 του ν.δ. 86/1969, όπως ήδη είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 4 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α`),ορίζεται ότι :

«Με αποφάσεις του οικείου Γενικού  Γραμματέα της Περιφέρειας, που  δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως, ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου».  Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 6 ορίζεται:

« Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση κα αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως, αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α` και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.  Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνον από τη Δασική Υπηρεσία.»

Ως εκ τούτου εισηγούμαι την ίδρυση καταφυγίου Άγριας Ζωής σύμφωνα με το Ν. 2637/98 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Αρχιπελάγους, καθώς αποτελεί το μοναδικό πλαίσιο προστασίας, στο οποίο μπορεί να υπαχθεί άμεσα το Δάσος του Ράντη.

Συνυποβάλω την σχετική  μελέτη, την οποία εκπόνησε το  Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, η οποία  θα πρέπει να αποσταλεί με  την απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου για θετική γνωμοδότηση  προς την Διεύθυνση Δασών Σάμου.»

Ο κ. Σταμούλος ρώτησε  τι ενέργειες και δράσεις προβλέπονται από την μελέτη. Ο κ. Φ. Καρούτσος, αφού υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση στην προστασία του Δάσους, σχολίασε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.  Ζήτησε μελέτη επί του θέματος αλλά και την επικουρία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δασαρχείο- Χωροταξικός Σχεδιασμός), ώστε να διαφωτίσουν κάθε λεπτομέρεια και απορία.

Ο κ. Ηλ. Γαγλίας είπε ότι η κίνηση  αυτή είναι προς την σωστή  κατεύθυνση και σίγουρα ένα  χρήσιμο εργαλείο για την προστασία  και την αναγέννηση του δάσους.

Διαπιστώνει κάποιες  ασάφειες στην διαδικασία του χαρακτηρισμού και πιστεύει ότι πρέπει να γίνει νόμος του κράτους, όπως έχει γίνει και με κάποιους παράκτιους υγροτόπους της Ικαρίας. Πρέπει, σαν πρώτο βήμα να ληφθεί αυτή η απόφαση σήμερα και τα επιμέρους ζητήματα να τα δούμε στην πορεία, με την προϋπόθεση βέβαια οι αποφάσεις να γίνουν πράξη και να μην μείνουν μόνο λόγια.

Ο κ. Δήμαρχος  είπε πως, κατόπιν και προσωπικής του «αυτοψίας» στο δάσος, παρατήρησε ότι γίνεται συστηματική και συνεχής καταστροφή από τα ζώα (κατσίκια, γουρούνια και βοοειδή)και το μεγάλο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχει στρώμα αναγέννησης του δάσους. Σκοπός μας είναι να βρούμε τρόπο να σταματήσουμε σε πρώτη φάση αυτή την καταστροφή και σε δεύτερη φάση να προχωρήσει η συστηματική αναδάσωση με φυσικούς τρόπους. Κατοχυρώνοντας νομικά (μέσω του Ν. 2637/98) ένα καθεστώς προστασίας του δάσους, μπορεί να προχωρήσει η φυσική αναγέννησή του. Οι πρακτικοί τρόποι που θα επιτευχθεί η προστασία θα είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής διαδικασίας διαλόγου τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια Β. Αιγαίου, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος).

Ο κ. Ν.  Λαρδάς εξέθεσε την προηγούμενη εμπειρία του για το θέμα και τις ενέργειες που είχαν γίνει προς τον αρμόδιο κοινοτικό επίτροπο με βάση την ελληνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο και υπογράμμισε ότι ο φορέας διαχείρισης του δάσους δεν πρέπει να γίνει σε συνεργασία με οποιαδήποτε Μ.Κ.Ο. Θα μπορούσε αυτή την αρμοδιότητα να την έχει η Δ/νση Δασών σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση.

Ο κ. Στ. Κουντούπης πρότεινε ότι το  πρώτο πράγμα που πρέπει να  κάνει ο Δήμος είναι να πιέσει  ώστε να εφαρμοστεί ουσιαστικά  η αστυνομική διάταξη περί απαγόρευσης βοσκής, που έχει εκδοθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο κ. Λαρδάς  πρότεινε να αναβληθεί η λήψη απόφασης για το επόμενο συμβούλιο, ώστε να μελετηθεί καλύτερα το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν του:

    –  την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ηλ. Λεριάδη και την συζήτηση που ακολούθησε

    –  το Ν.2637/98

    – την  Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 178/2012

    –  την ανάγκη προστασίας του Δάσους του Ράντη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Το δάσος του Ράντη χρειάζεται ειδικό καθεστώς προστασίας, ώστε να σταματήσει η συνεχής και συστηματική καταστροφή του και να προχωρήσει η αναγέννησή του. Στον μελλοντικό φορέα διαχείρισης κρίνεται ότι δεν πρέπει να συμμετέχει καμία ΜΚΟ  (Ομόφωνα)

 Β. Προτείνει προς την Περιφέρεια Β. Αιγαίου (Δ/ση Δασών Σάμου) την ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στο Δάσος του Ράντη, σύμφωνα με το Ν.2637/98.

(Με ψήφους δεκαεπτά (14) υπέρ και πέντε (5) παρών)

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Στ. Σταμούλος, Σπ. Τέσκος, Φ. Καρούτσος, Ν. Λαρδάς και Στ. Κουντούπης δήλωσαν παρόντες, ζητώντας να αναβληθεί η λήψη απόφασης για επόμενο συμβούλιο.

Η παρούσα  απόφαση έλαβε αύξοντα  αριθμό  15/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 25/2/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ

Advertisements

Τα Ικαριώτικα νέα δημοσιεύουν κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s